Завантажити документ  Фото без опису  Фото без опису


Про затвердження Порядку

залучення, розрахунку розміру

і використання коштів пайової

участі замовників у розвитку

інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури на території

Сіверської міської ради (об’єднана

територіальна громада)

 

         З метою забезпечення збалансованого економічного i соціального розвитку міста та залучення замовників до пайової участі у створенні i розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 27, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                                                           

         1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (додаток 1).

         2. Затвердити форму договору про пайову участь замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів (додаток 2).

         3. Затвердити форму листа-повідомлення про обов’язок сплатити пайовий внесок у розвиток інфраструктури інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (додаток 3).

         4. Встановити на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) три зони економічної активності для визначення відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

         5. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сіверської міської ради.

         6.   Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення  в р засобах масової інформації та на офіційному сайті Сіверської міської ради.

         7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів (Баканов).

 

 Міський голова                                                                       В.А. Масюженко

                                                                                    


                              Додаток 1

 

 

Порядок

залучення, розрахунку розміру і використання пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

 

  • Загальні положення

1.1. Порядок розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  державними будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами України:

Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

житлове приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

реконструкція – перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкту будівництва, яка передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг;

перепланування – вид виконання робіт, при  яких не передбачається втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи та внаслідок яких може змінюватися кількість чи склад приміщень у будинках без зміни зовнішнього контуру об’єкта;

надбудова – вид реконструкції, при якій збільшується площа будівлі шляхом улаштування над її верхнім поверхом одного або декількох додаткових поверхів;

реконструкція з добудовою/прибудовою – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною функціонального призначення, техніко-економічних показників (загальної площі, корисної площі, будівельного об’єму та загальної вартості), конструктивної схеми, збільшення навантажень на несучі конструкції; або використанням об’єкта за новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів та пов’язаних з обов’язковим здійсненням добудови/прибудови;

нежитлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин;

будівля – капітальна споруда, її частина (запланована або змінена у встановленому законом порядку для окремого використання), об’єкт забудови, який є складовою або відокремленою незалежною частиною нерухомої речі (будівлі), що має фізичну і (або) облікову визначеність, яка відповідає визначеним нормам чинного законодавства України;

соціальна інфраструктура – об’єкти соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначені для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту (установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства).

об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

черга будівництва – визначена проектною документацією сукупність об’єктів будівництва, що може входити до складу комплексу будови або бути його окремою частиною, введення в дію яких забезпечує експлуатацію окремої частини об’єкта будівництва, їх безпечну експлуатацію та самостійне функціонування. Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси.

технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена на підставі кошторису згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами (повинна мати висновок Державної інвестиційної експертизи, якщо загальна кошторисна вартість будівництва становить 300 тисяч гривень і більше) або на основі встановлених міською радою нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкованої вартості спорудження 1(одного) м. кв. житла, що діє на момент складання проекту договору на загальну площу, та доведена Мінрегіонбудом), без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

1.3. Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) є обов’язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реконструкцію (далі – будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), визначений Розділом 4 цього Порядку.

1.4. Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) полягає у перерахуванні замовником до міського бюджету коштів у розмірі та терміни визначені цим Порядком та Договором про пайову участь, для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію.

1.5. Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який укладається між Сіверською міською радою та замовником, не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

 

Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

 

2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до Сіверської міської ради.

2.2. До заяви необхідно додати:

2.2.1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;

2.2.2. Правовстановлюючі документи замовника:

а) для юридичних осіб:

- комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою(у випадку наявності) та підписом уповноваженого представника замовника;

- витяг з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

- довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;

б) для фізичних осіб:

- засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН (за наявності);

в) для фізичних осіб – підприємців:

- витяг з ЄДР про реєстрацію ФОП;

2.2.3. Експертний висновок державної інвестиційної експертизи (в разі необхідності);

2.2.4. Копію технічного паспорта на існуючі будівлі, споруди, приміщення, квартири з визначенням їх співвласників, часток їх майна.

2.2.5. Копії документів, що встановлюють право власності або користування земельною ділянкою;

2.2.6. Технічні умови;

2.2.7. Містобудівні умови і обмеження;

2.3. Для перевірки поданих документів та визначення розміру пайової участі, надаються оригінали вказаних документів, які після звірки повертаються заявнику.

Для встановлення достовірності зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об’єкта містобудування, виконавець має право направити проектно-кошторисну документацію на перевірку до компетентних установ та організацій.

2.4. Розмір пайового внеску у випадку будівництва об’єкту містобудування чергами чи/або пусковими комплексами розраховується відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектної документації за чергами чи/або пусковими комплексами об’єкта містобудування забудовника.

2.5. Лист-повідомлення замовника про обов’язок сплатити пайовий внесок.

2.5.1. Лист-повідомлення замовника про обов’язок сплатити пайовий внесок є обов’язковим документом при наданні вихідних даних для проектування об’єкту будівництва, містобудівних умов та обмежень, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні або власності замовника.

2.5.2. Листом-повідомленням замовник бере на себе зобов’язання в подальшому при будівництві об’єктів містобудування взяти участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), вчасно звернутись із заявою та укласти договір про пайову участь.

2.5.3. Лист-повідомлення про обов’язок сплатити пайовий внесок надається/надсилається замовнику відділом містобудування та архітектури міської ради одночасно з містобудівними умовами і обмеженнями або після одержання ним документів(дозвіл/декларація) на початок виконання будівельних робіт.

 

  • Визначення та методика розрахунку розміру пайової участі

 

3.1. Пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету Сіверської міської ради коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

3.2. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких визначена згідно з ДБН, стандартами та правилами, розмір пайової участі в залежності від розміщення об’єкта будівництва (реконструкції) на земельній ділянці/території у певній зоні економічної активності, встановлюється у відсотках на рівні:

 

 

 

Призначення

 

 

 

 

Зона економічної активності

І

ІІ

ІІІ

Нежитлові будівлі та споруди

6

4

3

Житлові будинки

3

2

1

 

На території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) встановлюється три зони економічної активності для визначення відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, згідно затвердженої міською радою план-схеми зон економічної активності, яка є невід’ємною частиною даного Порядку.

 

І зона – території/земельні ділянки, розміщені на території приватного сектору м. Сіверська

ІІ зона – території/земельні ділянки, розміщені на території житлового фонду м. Сіверська

ІІІ зона – території/земельні ділянки, розміщені на інших вільних територіях м. Сіверська

ІV зона – с. Дронівка, с. Платонівка.

V  зона – с. Різниківка, с. Свято-Покровське.

VI зона – с. Серебрянка, с. Григорівка.

 

Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта, при її наявності, повинна мати висновок Державної інвестиційної експертизи якщо загальна кошторисна вартість будівництва становить 300 тисяч гривень і більше.

 

3.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ = (0,01 × ЗКВБ × ПС) – М (у випадку будівництва)

де

ПУ – розмір пайової участі, грн.;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва, грн.;

ПС – процентна ставка, визначена згідно з п. 3.2. Порядку;

М – сума кошторисної вартості інженерних мереж поза межами земельної ділянки (у випадку будівництва)

3.4. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких не визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір загальної кошторисної вартості будівництва визначається множенням показника опосередкованої вартості спорудження 1 м2 житла в Донецькій області на загальну площу.

3.5. Замовники будівництва, які здійснюють реконструкцію без добудови/прибудови та надбудови (збільшення площі до вже існуючої площі), при зміні цільового призначення нерухомого майна та при зміні потужностей водопостачання і водовідведення сплачують на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Сіверської міської ради:

– 30% від мінімальної заробітної плати  – якщо загальна площа не перевищує 100 м2;

– 60% від мінімальної заробітної плати – якщо загальна площа не перевищує 200 м2;

– 100% від мінімальної заробітної плати – якщо загальна площа не перевищує 300 м2;

– 150% від мінімальної заробітної плати – якщо загальна площа не перевищує 400 м2;

– 200% від мінімальної заробітної плати – якщо загальна площа не перевищує 500 м2 ;

– 300% від мінімальної заробітної плати – якщо загальна площа складає 500 м2 і більше.

3.6. У разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла (кошторисна вартість будівництва житла); при нежитловому будівництві враховується загальна площа усіх нежитлових приміщень (кошторисна вартість будівництва усіх нежитлових приміщень, без врахування допоміжних приміщень багатоквартирного будинку, а саме  – приміщень, призначених для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців: колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення).

У разі здійснення добудови, враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується.

3.7. У випадку будівництва об’єкта забудови з житловими та нежитловими приміщеннями, розмір та величина пайової участі має визначатись пропорційно з урахуванням вартості таких приміщень, з врахуванням пункту 3.2 Порядку.

3.8. Для фізичних осіб, які потребують покращення житлових умов згідно вимог Житлового Кодексу України та здійснюють добудову, надбудову або залучення додаткової житлової площі до власного житла, що в результаті приведе до покращення житлових умов, застосовувати 1% від загальної кошторисної вартості, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами залученої площі.

3.9. Для осіб, які здійснили самочинне будівництво на території міста при визначенні розміру пайової участі застосовується процентна ставка в розмірі 10 відсотків для нежитлових будівель і споруд та 4 відсотки для житлових будинків.

3.10. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником  інженерних  мереж або об’єктів інженерної інфраструктури  (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його  земельної  ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної  вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

3.11. Строк визначення розміру пайової участі замовника не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених цим Порядку.  Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.12. Істотними умовами Договору є:

- розмір пайової участі;

- строк і графік сплати коштів пайової участі;

- відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною Договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Договір набирає чинності з дня його укладення.

3.13. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

3.14. Перший платіж у розмірі 10 % суми пайового внеску сплачується в 30-ти денний термін з моменту укладення договору.

У випадку якщо сума першого платежу є значною (більше 30 тис. грн.), рішенням сесії міської ради, за зверненням забудовника, вона може бути відтермінована або розстрочена на термін, визначений рішенням.

По закінченню даного терміну, в разі не поступлення коштів на рахунок міської ради такі кошти підлягають стягненню в судовому порядку.

3.15. Залишкова сума пайового внеску в розмірі 90% сплачується до введення об’єкта містобудування в експлуатацію.

3.16. У разі порушення умов договору замовник будівництва сплачує суму боргу

- з врахуванням  3% річних від суми заборгованості;

- з пенею, у розмірі облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

3.17. У  разі зміни замовника будівництва, розмір пайової участі у розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником, відповідно до укладеного ним договору про  пайову участь.

 

  • Об’єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються

4.1. До пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) не залучаються замовники у разі будівництва:

4.1.1. Об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

4.1.2. Будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

4.1.3. Будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4.1.4. Індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 м2 (включно), господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

4.1.5. Об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

4.1.6. Об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

4.1.7. Об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

4.1.8. Об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

4.1.9. Об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

4.2. Встановлення пільгового розміру пайової участі для об’єктів виробничого призначення (крім виробництва товарів підакцизної групи) може здійснюватися за окремим рішенням сесії міської ради, за попереднім розглядом на профільній постійній комісії міської ради з питань інвестиційної діяльності, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунального майна.

4.3. Звільнення від сплати пайової участі замовників – власників земельних ділянок, на яких розташовані дво-, три- і чотириквартирні житлові будинки, при реконструкції, добудові, надбудові, перебудові, переплануванні таких будинків та будівництві господарських споруд, може здійснюватися за окремим рішенням сесії міської ради, після попереднього розгляду профільною постійною комісією міської ради з питань інвестиційної діяльності, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунального майна.

4.4. До пайової участі не залучаються замовники при проведенні реконструкції, в т. ч. перепланування, прибудова та/або надбудова до квартир у багатоквартирних житлових будинках, без подальшої зміни їх функціонального призначення.

 

  • Прикінцеві положення

5.1. Даний Порядок діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Порядком, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

5.2. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог законодавства.

5.3. Спори, пов’язані з пайовою участю замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), вирішуються у судовому порядку.

5.4. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно до цього Порядку.

5.5. Всі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов’язані із залученням пайових внесків, можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства.

5.6. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які отримали містобудівні умови і обмеження та не ввели об’єкт в експлуатацію.

5.7.      В разі необхідності внесення змін до договору про сплату пайової участі, пов’язаних зі зміною розміру пайового внеску, його розтермінуванням та ін. (в тому числі у зв’язку зі змінами у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру), такі питання попередньо вносяться на розгляд профільної постійної комісії міської ради з питань інвестиційної діяльності, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунального майна, яка приймає відповідне рішення щодо внесення змін.

5.8.    Замовники об’єктів будівництва можуть відтермінувати та розтермінувати сплату пайової участі (враховуючи заборгованість, термін сплати якої настав, крім штрафних санкцій). Дане звернення попередньо розглядається профільною комісією міської ради з питань інвестиційної діяльності, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунального майна.

Підставою для відтермінування та розтермінування таких платежів та відрахувань є письмова заява замовника будівництва. Заява має містити інформацію про суму та термін відстрочення сплати відповідних платежів та відрахувань.

5.9.      Звільнення від сплати пайової участі власників земельних ділянок на яких розташовані дво -, три -, чотириквартирні житлові будинки від сплати пайової участі при реконструкції, добудові, перебудові таких будинків та будівництві господарських споруд може здійснюватися за окремим рішенням сесії міської ради, після попереднього розгляду профільною постійною комісією міської ради з питань інвестиційної діяльності, соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунального майна.

 

Секретар міської ради                                                    Р.П. Бондаревський

 


 

Додаток 2

 

Договір №___

про пайову участь замовників будівництва (забудівників) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

 

                                                                                                «___» _______ 20__р.

 

Сіверська міська рада (далі – міська рада) в особі міського голови___________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Сторона 1) з однієї сторони, та

______________________________________________________________________________________________

(П. I. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. I. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладення договору – для юридичних осіб) 

(далі – Замовник будівництва), (Сторона 2) з іншої сторони, а разом надалі – Сторони, у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», уклали цей договір про пайову участь замовників будівництва (забудівників) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (далі – Договір) про наступне:

 

  1. Предмет Договору

 

1.1. За цим Договором Замовник будівництва (_________________________________________________________________)

вказати назву об’єкта будівництва

бере участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

 

2. Обов’язки сторін

2.1. Замовник будівництва зобов’язується сплатити пайовий внесок у розмірі та у терміни, визначені Договором.

2.2. Міська рада зобов’язується використати кошти отримані від Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктуру на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада).

 

3. Розмір і порядок сплати пайового внеску

3.1. Розрахунок розміру пайового внеску здійснюється відповідно до Додатку 1 до даного Договору.    Розмір пайового внеску складає __________ грн.

3.2. Грошові кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізитами:   р/р ___________в УДКСУ в  районі, МФО 836014, код банку 37904033.  При перерахуванні коштів Замовник повинен указати у платіжному документі у рядку призначення платежу: «Пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)».

3.3. Замовник сплачує пайовий внесок в сумі, визначеній п.3.1. цього договору,  протягом _____________________________, але до прийняття

                                                   (вказати період, чи згідно графіку)

об’єкта в експлуатацію.

 

4 Строк дії Договору

4.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до моменту повного виконання умов Договору.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. При простроченні платежу (ів), визначених  Договором, Замовник сплачує до міського бюджету суму боргу

-   3(три) проценти річних від простроченої суми;

- пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

5.2. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), вирішуються згідно чинного законодавства.

6. Особливі умови

6.1. 3 моменту сплати та зарахування на рахунок цільового фонду Сіверської міської ради коштів, передбачених цим Договором, вказані кошти стають комунальною власністю територіальної громади Сіверської міської ради.

 

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, як-то: пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо цi обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору.

7.2. Наявність та період дії форс-мажорних обставин має бути підтверджено відповідним уповноваженим органом за місцем знаходження Сторони, яка заявляє про настання таких обставин.

 

8. Інші умови

8.1. Тлумачення термінів Договору здійснюється даним Порядком, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншими чинними нормативними актами України.

8.2. Зміни до Договору оформляються додатком, який є його невід’ємною частиною і мають однакову юридичну силу, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

8.3. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

8.4. У разі виникнення розбіжностей між Сторонами, щодо яких вони не можуть дійти згоди мирним шляхом, cпiр передається на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності та підвідомчості  справи.

8.5. Визнання одного або кількох пунктів цього Договору не чинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання договору не чинним у цілому.

8.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

8.7. Договір складений на сторінках у 2-х примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу.

 

9. Місцезнаходження та реквізити сторін:

Сіверська міська рада                                               Замовник будівництва

 


Додаток 1

 

 

Р О З Р А Х У Н О К

до  Договору  про пайову участь замовників будівництва (забудівників) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

 

 

1. Розрахунок є невід’ємною частиною Договору №____ від _______ 20__ року про пайову участь замовників будівництва (забудівників) у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада), який розрахований на підставі поданих замовником документів, що визначені даним порядком.

2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта (або проектно-кошторисна документація).

3. Декларації про початок будівельних робіт.

4. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ = (0,01 × ЗКВБ × ПС) – М (у випадку будівництва)

де

ПУ – розмір пайової участі, грн.;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва, грн.;

ПС – процентна ставка, визначена згідно з п. 3.2. Порядку;

М – сума кошторисної вартості інженерних мереж поза межами земельної ділянки (у випадку будівництва)

5. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких не визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір загальної кошторисної вартості будівництва визначається множенням показника опосередкованої вартості спорудження 1 м2 житла в Донецькій області на загальну площу, при цьому вираховується кошторисна вартість інженерних мереж поза межами земельної ділянки.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Сіверська міська рада                                                  Замовник

 

 


Додаток № 2

 

 

Графік оплати коштів пайової  участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада)

 

м. Сіверськ                                                                                       «__»___20__р.

 

Сіверська міська рада (далі – міська рада) в особі міського голови, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Сторона 1) з однієї сторони, та

__________________________________________________________________

(П. I. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. I. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладення договору – для юридичних осіб) 

 

(далі – Замовник будівництва) (Сторона 2), з іншої сторони, а разом надалі – Сторони, у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», договору про пайову участь замовників будівництва (забудівників) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (далі – Договір) домовилися про наступне:

 

  1. Оплату за договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:

 

__% від загального розміру пайової участі , в сумі ___грн. до «__»__20_року

 

__% від загального розміру пайової участі , в сумі ___грн. до «__»__20_року            

 

__% від загального розміру пайової участі , в сумі ___грн. до «__»__20_року            

 

__% від загального розміру пайової участі , в сумі ___грн. до «__»__20_року            

 

  1. Цей додаток складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у замовника, другий – у Сіверській міській раді. Цей додаток є невід’ємною частиною договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від «___» _____20_р. №____ набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного договору.

 

  

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Сіверська міська рада                                                          Замовник

                                                                                          


 

                                                                                                                 Додаток 3

 

 

Викладається на бланку Сіверської міської ради

  

  ________________________________________________________________

(назва юридичної особи або  прізвище, ім’я, по батькові Замовника/Забудівника)

___________________________________________________________________________

(юридична адреса чи місце проживання Замовника/Забудівника)

 

         Даним листом повідомляємо Вас про те, що у відповідності до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) та Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) (далі – Порядок), Замовник/Забудівник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у місті Надвірна, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту (крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 40 Закону)

        Пайова участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету Сіверської міської ради коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

         Величина пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) визначається у договорі, укладеному з Сіверською міською радою (відповідно до затвердженого Порядку), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами (повинна мати висновок Державної інвестиційної експертизи, якщо загальна кошторисна вартість будівництва становить 300 тисяч гривень і більше) або на основі встановлених міською радою нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкованої вартості спорудження 1(одного) м. кв. житла, що діє на момент складання проекту договору на загальну площу, та доведена Мінрегіонбудом), без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Зобов’язуємо Вас у відповідності до Закону та Порядку укласти із Сіверською міською радою договір про пайову участь замовників будівництва (забудівників) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію та перерахувати до місцевого бюджету Сіверської міської ради відповідні кошти для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

 

 Підпис уповноваженої особи

 Сіверська  міська рада 

 Замовник