Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Часовоярської міської ради 

"Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Сіверськ"

(Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту  здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VІ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».).

Назва регуляторного акта «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Сіверськ».

Регуляторний орган  Виконавчий комітет Сіверської міської ради

Розробник документа  Часовоярське РВУ КП «Компания «Вода Донбасу»

Контактний телефон – 48-39-99

 

№ п/п

Розділ

Опис

1.

Визначення проблеми

 

 

 

 

 

 

 

Система централізованого водовідведення м.Сіверськ призначена для приймання, відведення і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у водойму. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойму, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно затвердженого  дозволу Часовоярському РВУ КП «Компания «Вода Донбасу»

 на спеціальне водокористування. До системи централізованого водовідведення м.Сіверськ приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, організацій  і промислових підприємств (далі - Підприємства), які за якістю і режимом скиду повинні відповідають вимогам місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста, затверджених місцевими органами виконавчої влади. Правила регулюють взаємовідносини між Часовоярським РВУ  КП «Компания «Вода Донбасу»

та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м.Сіверськ. 

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення                             міста Сіверськ.

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення                      м. Сіверськ;

 підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Сіверськ;

затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (відключення від системи централізованого водопостачання та водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо).

Визначення причин проблеми.

 

Причинами та умовами виникнення зазначених проблем стало скасування «Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших  стічних вод у системи каналізації населених пунктів та «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи  каналізації населених пунктів України» (згідно розпорядження Кабінету Міністрів України №166-р від 10.03.17р.).

Тобто в місті на теперішній час відсутній порядок здійснення контролю за скидом стічних вод у міську каналізаційну мережу.

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України, Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»,  Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627, наказі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190 «Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України», наказі Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995р. № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», і зареєстрованих Мінюстом України 21.07.1995 №231/767 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 04.01.2005 №2, Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508.

Визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб’єкти господарювання,

Х

 

 

 

 

 

Зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або за допомогою діючих регуляторних актів

Ринковий механізм - це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни , конкуренції та основних економічних законів ринку. Враховуючи, що питання затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Сіверськ не залежить від зазначених вище елементів ринку дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів в зв’язку з тим, що п. 4 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 передбачено, що на підставі цих Правил виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.

Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для виробників та споживачів.

2

Цілі регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворенню жирових наростів в трубопроводах, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд каналізації (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки.

Правилами встановлюються:

- нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання діючими каналізаційними очисними спорудами;

- перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему каналізації;

- перелік речовин заборонених до скидання в системи каналізації;

- визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення..

3

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Ввести в дію запропонований регуляторний акт.

Альтернатива 2

Залишити наявний стан справ без змін.

Альтернатива 3

Внесення змін до Водного Кодексу УкраїниЗакону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України,щодо відміни регулювання стосовно організації порядку  скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання..

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Введення в дію запропонованого акту позитивно вплине на:

- забезпечить запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин;

- забезпечить безпечну експлуатацію мереж міської системи каналізації;

- попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету

Альтернатива 2

 

 

 

відсутні

відсутні

Альтернатива 3

При внесенні змін до чинного законодавства (Водного Кодексу УкраїниЗакону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України)щодо відміни державного регулювання стосовно створення умов щодо

організації порядку  скиду стічних

вод до системи централізованого водовідведення регуляторний акт

приймати не потрібно. Вигоди відсутні.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного

акта є прозорість та якість для населення умов діяльності                     Часовоярського РВУ                                 КП «Компания                            «Вода Донбасу»

 та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста, який є візитною карткою кожного населеного пункту та показником рівня участі міської громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери екології міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод підприємств до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються підприємствами до систем централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.

відсутні

Альтернатива 2

Стан справ залишиться без змін. Вигоди відсутні.

Витрати власних коштів     Часовоярським РВУ                                 КП «Компания «Вода Донбасу»

на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Втрати коштів Часовоярським РВУ                                 КП «Компания «Вода Донбасу»

, які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану міських очисних споруд та каналізаційних мереж.

Альтернатива 3

Забезпечення задовільного екологічного стану в місті, недопущення  підвищення  викидів забруднюючих речовин у стічні води.

Непередбачені витрати власних коштів Часовоярським РВУ                                 КП «Компания «Вода Донбасу»

на запобігання  виходу з ладу очисних спору каналізації і, як наслідок, скид неочищеного стоку у р.Кам’янка , що значно погіршить екологічний стан регіону.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

3

34

0

37

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

32,4

46,0

21,6

0

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення

ефективності роботи системи і

безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між Часовоярським РВУ                                 КП «Компания «Вода Донбасу»

 і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів до системи централізованого водовідведення. Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно

«Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення», що визначаються  для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених  стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Оплата за обсяг стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій та витрати, пов’язані з укладенням договорів.

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Альтернатива 3

відсутні

відсутні

               

 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

0

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

0

 

4.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Є найбільш ефективним способом досягнення цілей.

Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акту надасть можливість:

- забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи централізованого водовідведення.
- приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста.
- визначення умови приймання стічних вод Підприємств до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд.
- створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності.
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів

Альтернатива 2

1

Є недоцільним оскільки не дозволить досягнути цілей державного регулювання та не відповідає вимогам чинного законодавства України

Альтернатива 3

1

Є недоцільним оскільки не дозволить досягнути цілей державного регулювання.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є

- забезпечення єдиних вимог для  проведення контролю за якістю стічних вод, що

скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення.

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.

Витрати

суб’єктів господарювання, пов’язані лише з  виконанням договірних зобов’язань щодо  визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення,
приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста,
-визначення умови приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд

Альтернатива 2

Альтернатива 2 не вирішує поставлених цілей

Альтернатива 3

Альтернатива 3 не вирішує поставлених цілей

           
 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованими правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Прийняття цього регуляторного акту дає максимальну можливість додержання норм чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, а саме:

- захисту здоров’я персоналу каналізаційних очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання каналізаційних очисних споруд;

- гарантування безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином.

На дію даного регуляторного акту може негативно вплинути нескоординована належним чином робота органів місцевої влади. Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов’язану зі скидом стічних вод в міську каналізаційну мережу.

 

Альтернатива 2

Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Х

Альтернатива 3

При внесені змін до чинного законодавства цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні.

Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Х

 

5.

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

 

 

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворюванню жирових наростів в трубопроводах, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- якісна робота міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативного надходження забруднюючих речовин);

- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Сіверської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Сіверськ ».

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

внесення проекту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету міської ради;

у разі прийняття регуляторного акту – оприлюднення у найбільш доступний спосіб для Споживачів;

у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий..

6

Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Згідно розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для комунального підприємстваЧасовоярськогоРВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» (додаток 3) витрати на адміністрування регулювання на підприємстві складуть в рік 806700,0 грн.

Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

7.

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта запроваджується термін,  до прийняття нового акта або зміни чинного законодавства на державному рівні .

8

Визначення показників результативності акта

 

 

Показник

2017 рік

2018 рік

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (шт.)

37

37

Розмір коштів, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами,пов'язаними з виконанням вимог акта (тис. грн.)

121,8

93,0

Кількість укладених договорів на виконання регуляторного акта (шт.)

59 – на послуги з водопостачання

37– на послуги з приймання стічних вод

   59  – на послуги з водопостачання

37 – на послуги з приймання стічних вод

 

9.

Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акту послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статею10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за № 308.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік з моменту набрання чинності цього акту, періодичне відстеження – буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження.

 

 

 

Директор Часовоярського РВУ                                                   

КП «Компанія «Вода Донбасу»                                                А.С.Корчевский