Рішення Сіверської  міської ради «Про затвердження Правил

благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти та додержання тиші  у місті Сіверську»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. «1160-ІУ та Методика проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Артемівської міської ради «Про за твердження Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти та додержання тиші  у місті Сіверську», як  регуляторного акту.

1.Опис проблеми

Благоустрій міста Сіверська  відповідає в повному обсязі вимогам Закону України «Про благоустрій населених пунктів» , Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території».

Стан освітлення, озеленення, вулично - дорожньої мережі, чистота міста Сіверська  являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день Правила благоустрою міста  Сіверська  потребують приведення у відповідність, згідно змін які відбулися у чинному законодавстві Україні.

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному санітарному стані.

Для чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання населенням та органом місцевого самоврядування.

Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно – правових актів вищих органів державної влади, пов’язана із тим , що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема стаття 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає , що Правила благоустрою території населеного пункту – це нормативно – правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання території.

2.Визначення цілей державного регулювання

Метою даного регулювання є:

- створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження і охорона навколишнього природного середовища;

- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

3.Альтернативи

Альтернатива 1. Користуватись Законом України «Про благоустрій населених пунктів».Стаття 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою населеного нормативно – правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою, Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

Альтернатива 2. Затвердження Правил благоустрою у м. Сіверську забезпечить:

- дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування Правил благоустрою території міста;

- чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

- розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування ;

- наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою міста, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою сіл і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини таким чином, єдиним прийнятим заходом є розробка та затвердження Правил благоустрою у м. Сіверську  нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам чинного законодавства.

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми і відповідні заходи

Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі коли кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним правочином (договором). Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів та  територій, прилеглих до об’єктів благоустрою та виносної торгівлі, громадського харчування.

Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних дій, що негативно впливають на благоустрій території міської  ради: забороняється використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів; самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами; засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси; виконувати земляні, будівельні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру будівель і споруд; вивозити і звалювати у несанкціонованих місцях відходи та влаштовувати звалища; інші заборони.

За порушення Правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУпАП, відшкодовуватимуть збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначення цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання суб’єктами господарювання та громадянами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні:

5.1. позитивні:

- відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

- здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

5.2. негативні:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням Правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені Правил благоустрою.

6.Визначення показників результативності рішення

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

- упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

- створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою території міста;

- ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міської ради , зелених насаджень;

- покращання санітарного стану території міста;

- покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів виносної вуличної торгівлі, малих архітектурних форм;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;

- покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану території міста;

- створення умов сталого розвитку міста;

- додаткове находження у міській бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення Правил благоустрою;

До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання суб’єктами господарювання коштів:

- на оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів у санкціоновані місця;

- витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо;

- витрати на встановлення урн та контейнерів для відходів, підтримання у належному санітарному стані територій.

Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості, враховуючи, що мешканці міста несуть витрати по упорядкуванню прибудинкових територій, покладення на суб’єктів господарювання обов’язків з утримання прилеглих територій вважається допустимим.

           У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень.

Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, громадяни в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

7. Термін дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до моменту внесення змін до Законів України, які можуть суттєво змінювати норми даного регуляторного акта.

До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть вноситись відповідні коригування.

8. Показники результативності

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом одно року з дня набрання чинності актом та базуються на:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

- розміри витрачених коштів на утримання об'єктів благоустрою комунальним підприємством та підприємствами за рахунок коштів міського бюджету та за власний рахунок;

- розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій;

- розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням Правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватися на підставі  статистичних даних щодо:

- кількості складених адміністративних протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, за порушення у сфері благоустрою;

- кількості укладених договорів про вивезення сміття, відходів;

- кількості наданих до суду позовів про стягнення коштів внаслідок порушення Правил благоустрою;

- кількості коштів, направлених на відновлення або утримання об'єктів благоустрою;

- кількості вимог (приписів) про відновлення порушеного благоустрою;

- кількості приписів про припинення або усунення наслідків порушення Правил благоустрою;

            Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 3  місяці з дня вступу даного регуляторного акта в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.