Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) проекту рішення Сіверської міської ради «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів у м.Сіверську на 2018 рік» розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308».

I.Визначення проблеми

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» із внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України, з внесеними до нього змінами, повноваження щодо  встановлення  розмірів ставок по місцевим  податкам і зборам покладається  на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

 Згідно Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік, які будуть діяти на території  м. Сіверська.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні  ставок  місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету. Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

II. Цілі державного регулювання

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити  реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та урегулювання питань що виникають у зв’язку із сплатою  місцевих податків та зборів.

Основними цілями  прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування механізму сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

- визначення порядку нарахування та строків сплати місцевих податків і зборів;

- зменшення податкового навантаження на окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати місцевих податків;

- можливість поповнити доходну частину міського бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати податків.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Прийняття регуляторного акту, а саме  встановлення місцевих податків і зборів у м. Сіверську

Ця альтернатива є найбільш прийнятною З введенням в дію запропонованого регуляторного акта будуть упоряд-ковані відносини між суб’єктами господарювання та органами державної влади і місцевого самоврядування з питання сплати місцевих податків і зборів на території міста Сіверська.

Альтернатива 2

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні  відповідати чинному законодавству. У разі не прийняття регуляторного акту будуть застосовуватись мінімальні ставки, що призведе до зменшення  надходження до міського бюджету.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- Наповнюваність місцевого бюджету за рахунок  виконання відповідного регуляторного акту.

- Приведення нормативних актів місцевого самоврядування  у відповідність  чинному законодавству.

 

Відсутні

Альтернатива 2

                   Відсутні

Відсутні надходження до бюджету місцевих податків і зборів

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- За рахунок надходжень від сплати податків реалізація заходів відповідно до потреб громади;

- Застосування  прозорого механізму справляння місцевих податків та зборів

Сплата  податків і зборів згідно діючому законо-давству

Альтернатива 2

відсутні

Альтернатива  є не прийнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

1

20

325

346

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0,3

5,7

94

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Обгрунтована сплата місцевих податків та зборів

Витрати відповідно до  запропонованого регуляторного акту.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива  є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Оцінка впливу дії даного регуляторного акта на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва кількісно визначена згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (додається).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

1334,0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Податки до прийняття рішення справляються  виходячи з норм  Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальниї ставок

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Альтернатива 2

2

 Відсутні надходження до бюджету

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

- можливість сплачувати місцеві податки і збори за обґрунтованими ставками;

- вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету,

 

- витрати, пов’язані з виконанням вимог, встановлених ЗУ «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;

- податкове навантаження на власників об’єктів, що підлягають оподаткуванню

В рейтингу результативності дана альтернатива на першому місці. При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.

 

Альтернатива 2

Відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи  з норм  Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні  відповідати чинному законодавству.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття  проекту рішення міської ради відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету м. Сіверська. Дана альтернатива надасть можливості:

- соціально підтримати окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати податків;

- отримати додаткові надходження до міського бюджету;

- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування;

- здійснити планування та прогнозування надходжень місцевих податків і зборів, при формуванні міського бюджету;

 

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників - ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення міської ради потребує внесення змін та доповнень що вплине на суму надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету м.Сіверська.

Альтернатива 2

Причиною відмови від даної альтернативи є необхідність в фінансуванні поточних видатків: оплата за енергоносії, оплата за харчування в дошкільних навчальних закладах

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання проблеми:

1. Прийняття рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Сіверську на 2018 рік».

2. Інформування платників про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів через повідомлення на офіційному сайті Сіверської міської ради siverskarada.com.ua  та на дошці оголошень виконкому міської ради.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання  для суб’єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4  Методики проведення аналізу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта - 2018 рік. Цей термін достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. При необхідності можуть  бути  внесені зміни.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступним критеріями:

  • розмір надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету м.Сіверська;
  • кількість платників місцевих податків і зборів, які сплачуватимуть податки до міського бюджету;

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії егуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним  методом.  

Статистичні дані У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації, отриманої від відділу обліку та звітності виконкому Сіверської міської ради щодо надходжень до міського бюджету м.Сіверська місцевих податків і зборів та кількості платників даного податку.

Термін проведення відстеження результативності регуляторного акта:

  • базовий –до  дня набрання чинності дії акта протягом 30 днів, тобто з 01.12.2017 по 31.12.2017;
  • повторний – через 1 роки після набрання чинності дії акта; 
  • періодичний – один раз на кожні  три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта.

Відстеження  результативності дії акта буде  здійснюватися відділом економіки та торгівля виконкому Сіверської міської ради.

 

Начальник відділу економіки та торгівлі                         Н.В.Капінус

Додаток 2 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта
ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
 Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2017 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1986,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2017 рік).Використовується середній розмір заробітної плати для посади «бухгалтер» за даними досліджень кар’єрного порталу rabota.ua  - 4500,0 грн. на місяць. У погодинному визначенні розмір становить 27,19 грн. (4500,0х12/1986).
Порядковий номер
Витрати
За перший рік
За п’ять років
1
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
-
 
2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
1232,00
6160,00
3
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
3,75години х27,19гр=102 грн.
510,0
4
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
-
-
5
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
-
-
6
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4 аркушах)
 
7
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
Не передбачається тому, що підприємства мають у штаті бухгалтера
 
8
Інше (уточнити), гривень
-
 
9
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
1334,0
6670,0
10
Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
1
 
11
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень
1334,0
6670,0
 
Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат
У перший рік
Періодичні (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо
-
-
-
Вид витрат
Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)
Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)
Зміна розміру податку не передбачається, ставка податку залишається на попередньому рівні
 
 
Вид витрат
Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій за рік
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)
3,75години
х
27,19грн.=
102,0грн.
-
102,0грн.
510,0
_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат
Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень  (за рік)
Разом за рік
Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)
-
 
 
 
__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат
Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)
Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси
(за рік — стартовий)
Разом за рік (стартовий)
Витрати за
п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
-
 
 
 
 
 Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні
(за наступний рік)
Витрати за
п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
Незначні витрати
(друк та заповнення декларації на 4 аркушах)
 
 
 
Вид витрат
Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)
Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу
 
Не передбачається підприємства мають у штаті бухгалтера
-
  
Начальник відділу економіки та торгівлі                                                                                              Н.В. Капінус
 
Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта
 
ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у березні 2017 року.
Порядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1.
 Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об’єктів нерухомості, платниками 1-ї  та 2-ї груп платників єдиного податку,   земельного податку
 
15
Доведення до відома власників об’єктів нерухомості, платників єдиного податку 1-ї  та 2-ї груп та платників земельного податку
обґрунтування необхідності перегляду ставок податку на нерухомість, ставок єдиного податку та земельного податку.
При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.
 
2. Вимірювання  впливу регулювання на суб’єктів  малого підприємництва (мікро- та малі)  - на яких поширюється регулювання:
- кількість суб’єктів малого підприємництва (платники різних видів податків),   на  яких  поширюється  регулювання: 345 одиниць, у тому числі малого підприємництва – 20 одиниць та мікропідприємництва – 325 одиниць.
- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –99,7 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
Загальна кількість платників  - 345 юридичних та фізичних осіб-підприємців.
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за
п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
-
0,0
 
0,0
 
 
0,0
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
 
 
0,0
 
 
0,0
 
 
0,0
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
 
0,0
 
0,0
 
0,0
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
 
-
 
-
 
-
5
Інші процедури (уточнити)
-
-
-
6
Разом, гривень
0,0
Х
0,0
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
 
345
8
Сумарно, гривень
345*0,0=0,0грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2017 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1986,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2017 рік.
Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати на 01.01.2017 рік становить: 3200 грн. та 19,3грн. у погодинному розмірі
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування. Стосується 100% суб’єктів.
Попередні розрахунки: 0,25 годин (пошук рішення міської ради Про встановлення розмірів ставок   місцевих   податків та зборів на 2017 рік)
10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Стосується 100,0% суб’єктів.
 
Попередні розрахунки:
а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 0,5 годин;
для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 0,1 годин
у тому числі визначення та організація у суб’єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції
11
Процедури офіційного звітування
 
Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти,  та місця звітності
 
Стосується 6% суб’єктів (юридичні особи - 20)
 
 
 
 
 
 
 
 
Попередні розрахунки:
а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 1 година
(знаходження бланку податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, уточнення місця розташування та графік прийому у відповідній державній фіскальній службі, уточнення процедур подання звітності у державного податкового інспектора);
б) для фізичних осіб – підприємців: 0 годин
(повідомлення-рішення про сплату податку із зазначення сум податку та реквізитів для сплати надсилаються/вручаються фізичним особам контролюючим органом).
Витрати часу на заповнення звітної форми:
Стосується 6% суб’єктів (юридичні особи - 20)
 
 
Попередні розрахунки:
а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 0,5 години
(розрахунок суми сплати податку, заповнення декларації)
б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин
(повідомлення рішення про сплату податку заповнюється державною фіскальною службою)
Витрати часу на передачу звітної форми:
Стосується 6% суб’єктів (юридичні особи - 20)
 
 
 
Попередні розрахунки:
а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 1,5 годин, або 0 якщо використовуються послуги  УКРПОШТИ чи передаються через Інтернет.
(Фізична передача податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та звіту з єдиного податку, до відповідної державної податкової інспекції, включаючи середній час на переміщення з офісу суб’єкта господарювання до відповідної податкової інспекції та зворотній шлях)
б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин  (не передають звітні форми)
Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок):
Попередні розрахунки:
 природний рівень помилок – 5% від загальної кількості
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
 
13
Інші процедури (уточнити)
-
14
Разом, гривень
 
Попередні розрахунки:
а)для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):
20 осіб х3,75 годин х19,3 грн. = 1447,5 грн.
б) для фізичних осіб-підприємців:
121осіб х0,35 годин х19,3грн. = 817,36грн.
РАЗОМ по юридичних та фізичних особах 2264,86 грн.
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
345
16
    Сумарно, гривень
Сумарно з урахуванням виправлених похибок
 
2264,86 грн. х1,05
=2378,10 грн.
Х
11890,5грн.
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
1.     Сіверська міська рада.  (назва державного органу)
Сіверська  міська рада не несе витрат щодо адміністрування регулювання.
2. Бахмутська об’єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Донецькій області .(попередні розрахунки)
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємств)
Планові витрати часу на процедуру
Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта
Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
0,1
14,40
1
345
496,8
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
 
 
 
 
 
камеральні
 
 
 
 
 
виїзні
 
 
 
 
 
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
 
 
 
 
 
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
 
 
 
 
 
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
 
 
 
 
 
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
0,5
14,40
4
345
9936,0
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
 
 
 
 
 
Разом за рік
Х
Х
Х
Х
10432,8
Сумарно за п’ять років
Х
Х
Х
Х
52164,0
_________
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.
 
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років
1
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
0,0 грн.
(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)
дані рядка 8 пункту 3 цього додатка
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
2378,10 грн грн.
(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)
11890,5 грн.
дані рядка 16 пункту 3 цього додатка
3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання
2378,10грн.
(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)
11890,5 грн.
сума рядків 1 та 2 цієї таблиці
4
Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
10432,8грн.
дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка
52164,0 грн.
дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка
5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
 
12810,9 грн.
сума рядків 3 та 4 цієї таблиці
64054,5 грн.
сума рядків 3 та 4 цієї таблиці
 
5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.
Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.
1. Зменшення ставок податку.
1.1. Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки.
Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.
Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 1,5,0% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року.
Таким чином, прийняття ставки податку на нерухомість у місті Сіверську у розмірі (максимальний) 0,5%   вже не максимально допустимою  ставкою (пом’якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.
Пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єкти господарювання в залежності від місця розташування об’єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.
1.2. Єдиний податок. Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:
  • для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків   розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;
  • для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.
Таким чином, прийняття ставок єдиного податку для другої групи – у розмірі 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є вже не максимально допустимими  ставками (пом’якшений захід запроваджено).
1.3. Земельний податок.
Відповідно  до Податкового кодексу України земельний податок  - за  земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено, у відсотках від їх нормативної грощової оцінки  з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель станом на 01 січня поточного року:
- для земель сільськогосподарського  призначення не більше1%;
- для інших категорій земель не більше3%.
 Таким  чином, прийняття ставок  для земель сільськогосподарського призначення у розмірі (максс) – 0,3 %, для інших категорій хемель (макс) – 2%, є вже не максимально допустимими ставками. Пом’якшений захід запроваджено.
2. Спрощення адміністративних процедур з регулювання.
Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податків (визначається виключно нормами Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).
Таким чином, Сіверська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.
 
Начальник відділу економіки та торгівлі                                                            Н.В.Капінус