Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м.Сіверська»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.04 р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Сіверської  міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ»,  як регуляторного акту.

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

На даний час виникла загальна потреба щодо приведення актів органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність з чинним законодавством.

Неможливість розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа, яка з часом перестала відповідати реаліям життя та не враховує вимог часу. Чинні регуляторні акти також перестали відповідати чинному законодавству та не можуть діяти в рамках нового правового поля.

Невідповідність актів органів місцевого самоврядування, які до цього часу регулювали порядок розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверська, чинному законодавству та неврегульованість зазначеної сфери на місцевому рівні призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу чинних правил розміщення зовнішньої реклами.

Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив є підприємці м. Сіверська, які мають потребу в розміщенні зовнішньої реклами, інші особи, що є потенціальними розповсюджувачами зовнішньої реклами та інформації, а також виконавчий комітет Сіверської міської ради, які застосовують норми чинного законодавства з питань зовнішньої реклами. Прийняття рішення, яке досконально регламентує порядок отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами наддасть можливостей щодо виключення ситуацій, пов'язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами та створить прозору систему прийняття рішень виконавчого комітету Сіверської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Крім того, прийняття зазначеного акту додатково забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверська», яке є базовим документом та створить сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у м. Сіверську.

2. Визначення цілей (мети) правового регулювання

Метою прийняття рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверська»  є:

1) приведення рішення Сіверської міської ради у відповідність із Законом України "Про рекламу" від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", а також іншими актами чинного законодавства;

2) створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у м. Сіверськ;

3) створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку у м. Сіверськ;

4) врегулювання питань, пов'язаних з:

а) організацією взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами, органами місцевого самоврядування та державними органами;

б) встановленням порядку та умов надання, внесення змін, погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

в) встановленням архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо розміщення спеціальних конструкцій у м. Сіверськ;

г) створенням системи контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами;

ґ) визначенням підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;

д) визначенням порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

е) встановленням порядку та підстав демонтажу спеціальних конструкцій, розташованих у м. Сіверськна місцях, які перебувають у комунальній власності.

3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у м. Сіверськздійснюється на підставі дозволів, що надаються робочим органом (у галузі зовнішньої реклами) та в порядку, встановленому Сіверською міської радою. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний вид вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу - прийняття рішення Сіверською міської ради.

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень міської ради для виконання на території м. Сіверськ, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе лише шляхом прийняття рішення Сіверською міської ради «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на територіїм. Сіверська». Інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбаченні чинним законодавством.

Залишення без змін актів органів місцевого самоврядування, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами у м. Сіверськ  як один з альтернативних способів досягнення цілей, не може бути реалізований, оскільки суперечить вимогам актів чинного законодавства (п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. № 2067).

Визначені у пункті 2 цього Аналізу цілі не можуть бути досягнуті за допомогою ринкових механізмів, оскільки останні не мають імперативного характеру та базуються на принципах диспозитивності та передбачають урахування вимог та інтересів всіх операторів ринку.

Крім того, застосування інших засобів розв'язання проблеми, не передбачених чинним законодавством, може бути визнано таким, що суперечить чинному законодавству та є неприпустимим.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" виконавчим органам ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ.

У відповідності з пп. 13 п. а) статті 30 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до власних повноважень  виконавчого комітету Сіверської міської ради відноситься надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у встановленому чинним законодавством порядку.

Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ», з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та іншими актами законодавства.

Розробка рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ» здійснюється за принципами:

а) законності;

б) гласності (відкритості та загальнодоступності);

в) колегіальності;

г) урахування пропозицій операторів рекламного ринку (як представників м. Сіверськ  так і інших міст України);

ґ) урахування практичного досвіду роботи на рекламному ринку;

д) науковості;

е) економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

Як показав досвід, ступінь ефективності правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем. Досвід правового регулювання сфери розміщення зовнішньої реклами показує свою ефективність майже при відсутності правових можливостей внесення змін до актів, що регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами (Типовими правилами 1998 року було встановлено заборону щодо внесення змін у порядок розміщення зовнішньої реклами).

Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу є можливим завдяки прийняттю рішення «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ» Сіверської  міської ради.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення виконавчого комітету можна віднести:

- недотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами;

- відсутність у органів місцевого самоврядування реальних та ефективних важелів впливу на розповсюджувача зовнішньої реклами у випадках порушення ним зазначеного рішення (Закон України "Про рекламу" серед контролюючих органів не передбачає органів місцевого самоврядування, Типові правила розміщення зовнішньої реклами 2003 року надають органам місцевого самоврядування право контролю, а за процедурою його здійснення відсилають до органів Держспоживстандарту).

Впровадження рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ»  після його прийняття має здійснюватися:

- виконавчим комітетом Сіверської  міської ради - в частині прийняття рішень про надання чи відмову від видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  - в частині виконання функцій робочого органу;

Здійснення контролю за дотриманням зазначеного рішення має здійснюватися систематично (щомісячно) постійно діючою комісію з питань з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології та постійну діючою комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів: 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення

За результатами прийняття зазначеного рішення виконавчого комітету має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу.

Особи

Можливі вигоди

Можливі витрати

Громадяни та суб’єкти господарювання

1. Досягнення цілей передбачених п.  2 цього аналізу.

2. Виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами

3. Створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Сіверської  міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

4. Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.

1. Витрати на прийняття рішення відсутні.

2. Витрати, пов’язані з його впровадженням не можуть бути прогнозованими, оскільки прямо залежать від практичної ситуації – розміщення зовнішньої реклами.

Органи місцевого самоврядування

1. Досягнення цілей передбачених п.  2 цього аналізу.

2. Виконання обов’язків, покладених на органи місцевого самоврядування у зв’язку з прийняттям Закону України “Про рекламу” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. № 2067.

3. Виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами

4. Створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Сіверської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

5. Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконний дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.

1. Витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту (рішення).

2. Витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту.

7. Обґрунтування строку дії рішення

Рішення Сіверської  міської ради «Про затвердження Порядку про розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території міста Сіверськ, та строк дії якого невизначено.

8. Визначення показників результативності рішення

Прогнозні показники результативності дії рішення виконкому міської ради:

1) розміри надходжень від надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій не можуть бути прогнозованими, оскільки залежать від великої кількості факторів: кон'юнктури ринку, складу учасників, пори року тощо;

2) дія рішення поширюється на невизначене коло суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту - місто Сіверськ);

3) розмір коштів та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту залежить від конкретної ситуації: місця, строку розташування, виду та розміру площини спеціальної конструкції, вартості послуг з оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у разі замовлення цих послуг) та інших показників, кількості осіб, з якими повинен бути погоджений дозвіл на розміщення зовнішньої реклами тощо;

4) У відповідності з ч. 5 ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-IV рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) прочитають зазначене рішення на офіційному сайті Сіверської міської ради;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Протягом 6-ти місяців після прийняття рішення виконавчим комітетом Сіверської міської ради здійснюється базове відстеження результативності дії акту. За результатами зазначеного строку встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акту.

Протягом 2 (двох) років з дня прийняття регуляторного акту здійснюється повторне відстеження результативності дії акту.

Відстеження результативності дії акту здійснюється за результатами опитування, які проводяться із залученням наукових або інших установ, що здійснюють або мають можливість здійснювати соціологічні та інші опитування.

До опитування щодо відстеження результативності дії акту повинні відбиратися наступні групи осіб:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, що мають мережі спеціальних конструкцій;

б) суб'єкти підприємницької діяльності, що мають окремі спеціальні конструкції;

в) органи місцевого самоврядування та державної влади, що здійснюють регулювання розміщення зовнішньої реклами та здійснюють контроль за дотриманням порядку її розміщення

Розробником проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу є відділ з питань соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради (тел.5-20-40).

Начальник відділу соціальної та правової політики                                        Г.Л.Левицька

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м.Сіверська»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.03.04 р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Сіверської  міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ»,  як регуляторного акту.

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

На даний час виникла загальна потреба щодо приведення актів органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність з чинним законодавством.

Неможливість розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа, яка з часом перестала відповідати реаліям життя та не враховує вимог часу. Чинні регуляторні акти також перестали відповідати чинному законодавству та не можуть діяти в рамках нового правового поля.

Невідповідність актів органів місцевого самоврядування, які до цього часу регулювали порядок розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверська, чинному законодавству та неврегульованість зазначеної сфери на місцевому рівні призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу чинних правил розміщення зовнішньої реклами.

Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив є підприємці м. Сіверська, які мають потребу в розміщенні зовнішньої реклами, інші особи, що є потенціальними розповсюджувачами зовнішньої реклами та інформації, а також виконавчий комітет Сіверської міської ради, які застосовують норми чинного законодавства з питань зовнішньої реклами. Прийняття рішення, яке досконально регламентує порядок отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами наддасть можливостей щодо виключення ситуацій, пов'язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами та створить прозору систему прийняття рішень виконавчого комітету Сіверської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Крім того, прийняття зазначеного акту додатково забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверська», яке є базовим документом та створить сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у м. Сіверську.

2. Визначення цілей (мети) правового регулювання

Метою прийняття рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверська»  є:

1) приведення рішення Сіверської міської ради у відповідність із Законом України "Про рекламу" від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", а також іншими актами чинного законодавства;

2) створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у м. Сіверськ;

3) створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку у м. Сіверськ;

4) врегулювання питань, пов'язаних з:

а) організацією взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами, органами місцевого самоврядування та державними органами;

б) встановленням порядку та умов надання, внесення змін, погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

в) встановленням архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо розміщення спеціальних конструкцій у м. Сіверськ;

г) створенням системи контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами;

ґ) визначенням підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;

д) визначенням порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

е) встановленням порядку та підстав демонтажу спеціальних конструкцій, розташованих у м. Сіверськна місцях, які перебувають у комунальній власності.

3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у м. Сіверськздійснюється на підставі дозволів, що надаються робочим органом (у галузі зовнішньої реклами) та в порядку, встановленому Сіверською міської радою. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний вид вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу - прийняття рішення Сіверською міської ради.

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень міської ради для виконання на території м. Сіверськ, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе лише шляхом прийняття рішення Сіверською міської ради «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на територіїм. Сіверська». Інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбаченні чинним законодавством.

Залишення без змін актів органів місцевого самоврядування, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами у м. Сіверськ  як один з альтернативних способів досягнення цілей, не може бути реалізований, оскільки суперечить вимогам актів чинного законодавства (п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. № 2067).

Визначені у пункті 2 цього Аналізу цілі не можуть бути досягнуті за допомогою ринкових механізмів, оскільки останні не мають імперативного характеру та базуються на принципах диспозитивності та передбачають урахування вимог та інтересів всіх операторів ринку.

Крім того, застосування інших засобів розв'язання проблеми, не передбачених чинним законодавством, може бути визнано таким, що суперечить чинному законодавству та є неприпустимим.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України "Про рекламу" виконавчим органам ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ.

У відповідності з пп. 13 п. а) статті 30 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до власних повноважень  виконавчого комітету Сіверської міської ради відноситься надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у встановленому чинним законодавством порядку.

Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ», з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та іншими актами законодавства.

Розробка рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ» здійснюється за принципами:

а) законності;

б) гласності (відкритості та загальнодоступності);

в) колегіальності;

г) урахування пропозицій операторів рекламного ринку (як представників м. Сіверськ  так і інших міст України);

ґ) урахування практичного досвіду роботи на рекламному ринку;

д) науковості;

е) економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

Як показав досвід, ступінь ефективності правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем. Досвід правового регулювання сфери розміщення зовнішньої реклами показує свою ефективність майже при відсутності правових можливостей внесення змін до актів, що регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами (Типовими правилами 1998 року було встановлено заборону щодо внесення змін у порядок розміщення зовнішньої реклами).

Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу є можливим завдяки прийняттю рішення «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ» Сіверської  міської ради.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення виконавчого комітету можна віднести:

- недотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами;

- відсутність у органів місцевого самоврядування реальних та ефективних важелів впливу на розповсюджувача зовнішньої реклами у випадках порушення ним зазначеного рішення (Закон України "Про рекламу" серед контролюючих органів не передбачає органів місцевого самоврядування, Типові правила розміщення зовнішньої реклами 2003 року надають органам місцевого самоврядування право контролю, а за процедурою його здійснення відсилають до органів Держспоживстандарту).

Впровадження рішення Сіверської міської ради «Про затвердження Порядку  розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ»  після його прийняття має здійснюватися:

- виконавчим комітетом Сіверської  міської ради - в частині прийняття рішень про надання чи відмову від видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- відділом комунального господарства, землекористування та екології виконкому міської ради  - в частині виконання функцій робочого органу;

Здійснення контролю за дотриманням зазначеного рішення має здійснюватися систематично (щомісячно) постійно діючою комісію з питань з питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології та постійну діючою комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів: 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення

За результатами прийняття зазначеного рішення виконавчого комітету має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу.

Особи

Можливі вигоди

Можливі витрати

Громадяни та суб’єкти господарювання

1. Досягнення цілей передбачених п.  2 цього аналізу.

2. Виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами

3. Створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Сіверської  міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

4. Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.

1. Витрати на прийняття рішення відсутні.

2. Витрати, пов’язані з його впровадженням не можуть бути прогнозованими, оскільки прямо залежать від практичної ситуації – розміщення зовнішньої реклами.

Органи місцевого самоврядування

1. Досягнення цілей передбачених п.  2 цього аналізу.

2. Виконання обов’язків, покладених на органи місцевого самоврядування у зв’язку з прийняттям Закону України “Про рекламу” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. № 2067.

3. Виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами

4. Створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Сіверської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

5. Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконний дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень.

1. Витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту (рішення).

2. Витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту.

 
7. Обґрунтування строку дії рішення

Рішення Сіверської  міської ради «Про затвердження Порядку про розміщення зовнішньої реклами на території м. Сіверськ» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території міста Сіверськ, та строк дії якого невизначено.

8. Визначення показників результативності рішення

Прогнозні показники результативності дії рішення виконкому міської ради:

1) розміри надходжень від надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій не можуть бути прогнозованими, оскільки залежать від великої кількості факторів: кон'юнктури ринку, складу учасників, пори року тощо;

2) дія рішення поширюється на невизначене коло суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту - місто Сіверськ);

3) розмір коштів та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту залежить від конкретної ситуації: місця, строку розташування, виду та розміру площини спеціальної конструкції, вартості послуг з оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у разі замовлення цих послуг) та інших показників, кількості осіб, з якими повинен бути погоджений дозвіл на розміщення зовнішньої реклами тощо;

4) У відповідності з ч. 5 ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-IV рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) прочитають зазначене рішення на офіційному сайті Сіверської міської ради;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Протягом 6-ти місяців після прийняття рішення виконавчим комітетом Сіверської міської ради здійснюється базове відстеження результативності дії акту. За результатами зазначеного строку встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акту.

Протягом 2 (двох) років з дня прийняття регуляторного акту здійснюється повторне відстеження результативності дії акту.

Відстеження результативності дії акту здійснюється за результатами опитування, які проводяться із залученням наукових або інших установ, що здійснюють або мають можливість здійснювати соціологічні та інші опитування.

До опитування щодо відстеження результативності дії акту повинні відбиратися наступні групи осіб:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, що мають мережі спеціальних конструкцій;

б) суб'єкти підприємницької діяльності, що мають окремі спеціальні конструкції;

в) органи місцевого самоврядування та державної влади, що здійснюють регулювання розміщення зовнішньої реклами та здійснюють контроль за дотриманням порядку її розміщення

Розробником проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу є відділ з питань соціальної та правової політики виконкому Сіверської міської ради (тел.5-20-40).

Начальник відділу соціальної та правової політики                                        Г.Л.Левицька