Сіверська міська рада

Меню

Меню

Опис завдання

Опис діяльності

Начальник відділу внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

 

 

Спеціаліст І категорії відділу внутрішньої, інформаційної та правової політики виконкому міської ради

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  внутрішньої, інформаційної та правової політики

виконкому Сіверської міської ради

1.       Загальні положення

1.1 Відділ  внутрішньої, інформаційної та правової політики Сіверської міської ради (далі –Відділ) утворюється за  рішенням міської ради, та є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету міської ради.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим апарату виконавчого комітету міської ради, керуючому справами виконкому міської ради  відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. Відділ в своїй діяльності  керується Конституцією та законами України, актами  Президента України,  Кабінету Міністрів України, постановами ВРУ, інших актами, що регламентують роботу органів місцевого самоврядування, розпорядженнями і дорученнями міського голови та дорученнями  заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.                      

                                    2.  Мета відділу

          2.1. Метою відділу є здійснення аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів в місті.

          2.2. Організація проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

          2.3. Забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з політичними партіями, громадськими організаціями міста.

         2.4.  Здійснення заходів щодо розвитку громадянського суспільства.

         2.5.  Координація роботи щодо наповнення офіційного веб-сайту міської ради. 

         2.6.  Організаційне забезпечення нарад при міському голові та його заступників, засідань виконкому.

                                     3.Основні завдання, функції та права

         3.1.Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

         3.1.1. Забезпечує здійснення  інформаційної та внутрішньої політики держави в місті.

         3.1.2.   Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в місті.

         3.1.3.   Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій.

         3.1.4. Забезпечує взаємодію виконкому міської ради з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.

         3.1.5.  Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, в установленому порядку повідомляє керівництво міста  про вимоги учасників запланованих акцій та звертається до правоохоронних органів з метою забезпечення охорони громадського порядку.

       3.1.6.  Щороку узагальнює пропозиції виконавчих органів міської ради та громадськості та складає орієнтовний план консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень.

       3.1.7.  Розробляє проекти  розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та  міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

       3.1.8. Бере участь у розробці відповідних розділів проекту програми економічного і соціального розвитку Сіверської міської ради

      3.1.9.  Забезпечує виконання заходів щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.

      3.1.10.  Сприяє організації роботи Громадської платформи на прийняття рішень при виконкомі Сіверської міської ради.

      3.1.11.  Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції.

      3.1.12. Здійснює моніторинг інформаційного простору,  громадської думки, реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя.

      3.1.13. Бере участь в організації та проведенні державних та міських свят.

      3.1.14. Здійснює координацію робіт щодо наповнення офіційного веб-сайту міської ради, його супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією.

     3.1.15. Готує та розміщує на офіційному веб-сайті інформацію з питань діяльності відділу.

     3.16. Проводить відповідну роботу щодо виготовлення та розміщення біг-бордів з соціальною рекламою та привітанням мешканців міста з державними та професійними святами.

     3.1.17. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо поліпшення роботи відділу.

     3.1.18. Забезпечує ведення ділового листування з вищими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

                                              4. Права відділу

      4.1.1. Взаємодіяти з іншими відділами, управліннями міської ради, одержувати та використовувати у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, підготовлену ними.

      4.1.2. Брати участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, комісій, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді, її виконавчому комітеті.

      4.1.3. Залучати за згодою керівника структурного підрозділу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

      4.1.4.  Вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

                                              5. Система взаємодії

        5.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату виконкому міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

                                             6. Структура відділу

 

         6.1. Структура та штатна чисельність Відділу визначаються міською радою з урахуванням пропозицій міського голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на Відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці міської ради та апарату виконавчого комітету.

        6.2 Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються  згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

        6.3. Посадові  обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються розпорядженням міського голови за погодженням з начальником відділу.

        6.4.   Відділ відповідно до завдань і функцій має таку структуру: 

  – начальник відділу;

  – спеціаліст І категорії

7. Керівництво відділу

       7.1.   Відділ  очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

      7.2.    Начальник  відділу:                                                                                           

      7.2.1.Планує і організовує роботу відділу згідно покладених на відділ функцій і задач;

7.2.2.        Розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

      7.2.3.Несе персональну відповідальність за якість виконання покладених на відділ завдань і обов’язків;

      7.2.4.Забезпечує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами виконкому міської ради.

8.Заключні положення

 

        8.1.Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами.

        8.2.Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

        8.3.Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

Секретар міської  ради                                             Т.В.Волошина

Посадові інструкції

Річні звіти

Назва відділу міської ради

Начальник
Прізвище, ім’я, по батькові

Код ЄДРПОУ: 00000000

Контакти

Адреса: 84522, м.Сіверськ, вул.Центральна, буд. 8, каб.___

Графік прийому

Понеділок–Четверг
00:00 до 00:00
П’ятниця
00:00 до 00:00
Обідня перерва
00:00 до 00:00

Опис завдання

Опис діяльності

Опис структури

Біографія керівника

Декларації про доходи

Положення

Посадові інструкції

Річні звіти

Опис завдання

Опис діяльності

Заступник начальника
відділу з питань обліку та звітності виконкому міської ради – заступник
головного бухгалтера:

Бочерова
Алла Віталіївна

Провідний спеціаліст  відділу з питань обліку та звітності
виконкому міської ради:

Міщенко
Олена Анатоліївна

Провідний спеціаліст  відділу з питань обліку та звітності
виконкому міської ради:

 Дубонос Вікторія Анатоліївна