УКРАЇНА

СІВЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БАХМУТСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

07.07.2017

Сіверськ

              № 7/1-14

 

 Про затвердження Положення

 про постійні комісій  міської

 ради 7-го скликання

 

           Заслухавши інформацію секретаря міської ради Бондаревського Р.П. про затвердження Положення про постійні комісій  міської  ради 7-го скликання, враховуючи рекомендації депутатської робочої групи щодо проекту Положення про постійні комісій  міської  ради 7-го скликання, керуючись статтями 25, 46, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           Затвердити Положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання (додається).

 

 

Міський голова                                                                    В.А. Масюженко

 


 

Додаток 

до рішення міської  ради

від 07.07.2017 №7/1-14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Сіверської  міської ради 7-го скликання

І Основні принципи організації і діяльності постійних комісій

міської ради, порядок їх утворення

Стаття 1

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада (далі «рада») постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 2

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

Голова постійної комісії обирається радою за представленням міського голови. Заступник та секретар комісії обираються на першому засіданні постійної комісії, за поданням голови комісії.

Депутат міської ради може бути членом лише однієї постійної комісії.

Стаття 3

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради, їх заступники та керуючий справами виконкому міської ради.

Стаття 4

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 5

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 6

Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

Стаття 7

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 8

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 9

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 10

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 11

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 12

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 13

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 14

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.        

Стаття 15

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом відповідної ради та цим Положенням, що затверджуються радою.

Стаття 16

Постійні комісії заздалегідь відповідно до профілю комісії обговорюють план заходів щодо виконання доручень виборців і готують по ньому свої зауваження, перевіряють їх виконання, заслуховують повідомлення керівників підприємств, установ і організацій з цього питання і вносять на розгляд ради відповідні пропозиції.

Стаття 17

Постійні комісії сприяють раді в розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, розглядають|розглядують| і дають відповіді заявникам з питань, що входять в компетенцію комісії.

Стаття 18

Заява депутата про включення до складу постійної комісії розглядається радою при формуванні постійних комісій, в подальшому включення або вихід зі складу постійної комісії направляється в комісію з питань законності, депутатської діяльності , зв'язків з громадськістю та захисту прав громадян для подальшого|наступного| розгляду на сесії міської ради.

Стаття 19

Голова постійної комісії:

- організовує і направляє роботу комісії, представляє|уявляє| її в раді, у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями;

- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи, прийняті по реалізації її рекомендацій;

- виступає від імені комісії в засобах масової інформації.

Стаття 20

Заступник голови постійної комісії надає допомогу голові в організації роботи комісії, а у разі|в разі| відсутності голови виконує його функції.

Стаття 21

Секретар постійної комісії:

- повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідання і інші заходи комісії;

- веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

- стежить за своєчасним направленням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії;

- у разі відсутності голови постійної комісії та заступника виконує їх функції.

 

Стаття 22

Основною організаційною формою роботи постійної комісії є її засідання. Засідання постійної  комісії скликаються її головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Про день, час і місце проведення і порядок денний засідання члени постійної комісії, а також запрошені на нього особи сповіщаються головою або за його дорученням секретарем комісії не пізніше, ніж за 3 дні до призначеного терміну, а у виняткових випадках за один день до засідання.

Проекти рішень з доданими до них документами, які винесені на розгляд постійних комісій, розглядати в присутності заявника або уповноваженої особи у встановленому законом порядку.

Стаття 23

Засідання постійної комісії є правомочним за наявності не менше половини загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голові або секретарю постійної комісії.

Стаття 24

Всі питання в постійній комісії вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії.

При проведенні спільних засідань декількох постійних комісій висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

Стаття 25

Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради готуватися і розглядатися комісіями спільно (за погодженням між головами).

Стаття 26

Рекомендації і висновки постійної комісії підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови або її секретарем. Рекомендації, прийняті комісіями спільно і спільно підготовлені висновки, підписуються головами відповідних комісій.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами цих комісій.

Після закінчення терміну скликання справжні екземпляри протоколів і рекомендацій комісії оформляються в установленому порядку і здаються в архів міськради.

Стаття 27

У разі розбіжності позицій постійних комісій по одному і тому ж питанню, ними вживаються заходи по подоланню розбіжностей. Якщо комісії не дійшли згоди, вони доводять свої пропозиції до відома сесії.

Стаття 28

Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність гласно, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

Стаття 29

Організаційне, технічне, правове і інше забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється секретарем міської ради.

II. Права і обов'язки постійних комісій міської ради

Стаття 30

Постійні комісії при розгляді питань, що відносяться до їх ведення, користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки.

Стаття 31

Постійні комісії мають право вносити на розгляд ради питання, що відносяться до їх ведення, можуть виступати з доповідями і співдоповідями на сесіях ради.

З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступати з сумісними доповідями і співдоповідями, або окремо представляти свої зауваження і пропозиції.

Стаття 32

Постійні комісії із питань, що відносяться до їх ведення, і в порядку, визначеному законом, мають право одержувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій і їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 33

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовцями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії у встановлений ними термін.

Стаття 34

Постійні комісії мають право залучати до своєї роботи депутатів ради, що не входять до складу цих комісій, представників державних і громадських організацій, органів місцевого самоврядування, фахівців.

Стаття 35
Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рекомендацій, виконувати доручення комісії, а також приймати участь в їх підготовці і обговоренні, вносить пропозиції про проведення перевірки виконання рішень міської ради і рекомендацій постійних комісій.
Член постійної комісії, пропозиції якого не одержали підтримки комісії, може внести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.
Члену постійної комісії надаються необхідні документи і інші матеріали з питань, що вносяться на обговорення комісії.
Член постійної комісії за дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати з виїздом на місце питання, що відносяться до ведення комісії, надавати свої висновки і пропозиції в комісію.
Голова постійної комісії користується вирішальним голосом з усіх питань, що розглядається постійною комісією.

III. Основні напрями діяльності постійних комісій  міської ради

Стаття 36. Постійна комісія з питань соціально-правової політики та депутатської діяльності
1. Готує за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради рекомендації із питань, пов'язаних з діяльністю міської ради, роботою депутатів в раді і виконанні ними рішень міської ради.
2. Здійснює контроль за дотриманням Регламенту Сіверської міської ради.
3. Бере участь в розробці і здійсненні комплексних програм, заходів, що плануються міською радою, а також заходів що стосуються освіти, охорони здоров'я, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури і спорту, а також щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю і захисту прав громадян, на території міста.
4. Аналізує і контролює стан освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту в місті, вносить рекомендації з подальшого поліпшенню їх якості.
5. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціального захисту молоді, її працевлаштуванню, забезпеченню житлом молодих сімей.
6. Контролює роботу з  охорони прав дитинства, опіки і піклування над неповнолітніми та недієздатними.
7. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів по поліпшенню житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, багатодітних сімей і пристарілих  громадян.
8. Бере участь в розгляді і дає висновки за проектами програм міської ради і рішень її виконавчого комітету, що відносяться до компетенції комісії.
9. Заслуховує інформацію керівників відділів та спеціалістів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста з питань, що відносяться до компетенції комісії, вносить рекомендації і контролює їх виконання.
10. Здійснює взаємодію із засобами масової інформації, політичними партіями і громадськими організаціями, розглядає питання, пов'язані з проведенням на території міста загальнодержавних і недержавних масових громадських заходів політичного, неполітичного і релігійного характеру.
11. Готує питання, пов'язані з гарантіями депутатської діяльності, а також розглядає протоколи міської виборчої комісії про відкликання  депутатів міської ради і готує матеріали з цього питання на пленарні засідання ради.
12. Сприяє проведенню загальних зборів громадян за місцем проживання.
13. Розглядає питання, пов'язані з проведенням місцевих референдумів на території міста, дорадчих опитувань населення.
14. Розглядає звернення громадян, трудових колективів і суб'єктів підприємницької діяльності з питань порушення законності і прав громадян на території міста, а також направляє запити у відповідні інстанції і контролює виконання рекомендацій комісії.
15. Розглядає питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів та здійснює контроль за дотриманням  Сіверським міським головою, секретарем, депутатами міської ради вимог частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» процедур врегулювання конфлікту інтересів.
16. Вживає заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів серед депутатів міської ради, голови та секретаря міської ради шляхом здійснення зовнішнього контролю за його врегулюванням,  а саме:
- перевіряє зміст проектів рішень, які виносяться на розгляд міської ради на предмет виникнення конфлікту інтересів;
- повідомляє про неможливість участі в голосуванні і прийняттю рішення з питання, по якому виникає/ може виникнути реальний, потенційний конфлікт інтересів;
- доводить до відома міської ради про конфлікт інтересів на пленарному засіданні;
- контролює внесення в протокол засідання міської ради відомостей щодо заяви про конфлікт інтересів;
- у випадку якщо не прийняття участі голови /секретаря/ депутата міської ради в голосуванні під час прийняття рішення призведе до втрати кворуму, їх участь в голосуванні здійснюється під контролем Сіверської міської ради.

Стаття 37. Постійна комісія з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів.
1. Заздалегідь розглядає проект міського бюджету, пропозиції про внесення в нього доповнень і змін, а також звіти про виконання міського бюджету, спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з даних питань.
2. Вивчає питання цільового і ефективного використання бюджетних коштів, готує по ним висновки і рекомендації.
3. Здійснює контроль за виконанням міського бюджету, порядком використання цільових фондів.
4. Розглядає окремі проблемні питання виконання бюджету міста, зокрема в розрізі міського бюджету.
5. Проводить роботу по виявленню резервів і джерел додаткових доходів бюджету міста.
6. Розглядає і дає висновки з питань надання пільг по податках, зборах і інших платежах, що поступають до міського бюджету.
7. Бере участь в розгляді інших питань, пов'язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.
8. Заздалегідь розглядає проекти планів і програм соціально-економічного розвитку міста, а також звіти про їх виконання, спільно з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.
9. Здійснює контроль за виконанням планів і програм соціально-економічного розвитку міста.
10. Проводить роботу по виявленню резервів та джерел додаткових доходів міського бюджету.
11. Розробляє пропозиції з підвищення ділової активності, створення сприятливих умов інвестиційного клімату, ринку товарів та послуг.
12. Заздалегідь розглядає питання передачі об'єктів комунальної власності міста в інші форми власності.
13. Вивчає, аналізує і вносить пропозиції щодо підвищенню якості побутових послуг, що надаються населенню міста, оптимізації мережі підприємств побутового обслуговування.
14. У сфері підприємництва сприяє формуванню інфраструктури підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу, організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва, створенню нових робочих місць.
15. Надає підтримку фізичним і юридичним особам в реалізації їх ініціатив, в залученні благодійних внесків до спеціального фонду міського бюджету для виконання різних програм по підтримці суб'єктів підприємництва.

Стаття 38. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку
1. Заздалегідь розглядає і бере участь в підготовці програм соціально-економічного розвитку міста в частині розвитку житлово-комунального і дорожнього господарства, транспорту, зв'язку, забезпечення цивільного захисту та  екології.
2. Здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного
розвитку міста в питаннях підвищення рівня благоустрою і санітарного стану міста, розширення зони зелених насаджень, підвищення якості обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку.
3. Вивчає стан житлово-комунальної сфери, транспорту і зв'язку, вносить пропозиції щодо поліпшенню житлово-комунального обслуговування населення міста,  застосуванню енергозберігаючих технологій на території міста.
4. Розглядає питання паливно-енергетичного постачання, водопостачання, відведення і очищення стічних вод, збору, транспортування і утилізації твердих побутових відходів.
5. Розглядає інвестиційні проекти, які сприяють залученню інвестицій в житлово-комунальне господарство, транспорт та телекомунікації.
6. Готує пропозиції по створенню цільових фондів для фінансування програм і інших заходів щодо розвитку житлово-комунального господарства, затвердженню положень про ці фонди, здійснює контроль за витрачанням цих засобів.
7. Вивчає маршрути та графіки руху пасажирського та вантажного транспорту, незалежно від форм власності, сприяє розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади.
8. Розглядає питання, пов’язані із безпекою населення та території громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
9. Організує у разі потреби проведення відповідно до законодавства екологічної експертизи.
10. Розглядає питання діяльності сільськогосподарських підприємств.
11.  Розглядає інші питання, що відносяться до компетенції постійної комісії, приймає по ним рішення, дає рекомендації і при необхідності вносить проекти рішень міської ради для розгляду на сесії міської ради.

Стаття 39. Постійна комісія із питань комунальної власності, землі і приватизації
    1. Вивчає питання  і розробляє пропозиції щодо управління об’єктами комунальної власності, продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують потреби об’єднаної територіальної громади та являються комунальною власністю, а також придбання об’єктів у встановленому законом порядку.
    2. Розглядає питання прийому-передачі об’єктів в комунальну власність або з комунальної власності  об’єднаної територіальної громади.
    3. Розглядає в межах своєї компетенції питання розвитку комунальної власності та плани будівництва на території громади.
4. Бере участь в обговоренні генерального плану забудови міста та проектів забудови.
5. Виносить пропозиції по створенню, реорганізації, ліквідації комунальних підприємств, які знаходяться в управлінні міської ради.
6. Розглядає питання, що стосуються регулювання земельних відносин, використанням природних ресурсів:
- про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відводу земельних ділянок;
- про затвердження документації із землеустрою та оренди земельних ділянок;
- про відвід земельних ділянок шляхом безоплатної передачі їх у приватну власність;
- про відвід земельних ділянок в постійне користування;
- про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок для їх подальшого продажу;
- про продаж земельних ділянок;
- інші питання, що стосуються земельних відносин.    
7. Готує пропозиції щодо  продажу з аукціону або на конкурсній основі земельних ділянок.
8. Розглядає проекти, програми приватизації об’єктів комунальної власності, здійснює контроль за їх виконанням.
9. Вивчає досвід розвитку об’єднаних територіальних громад та місцевого самоврядування, готує пропозиції по формуванню регіонального розвитку.
10. Здійснює постійну взаємодію з відділами виконкому міської ради, об’єднаннями, підприємствами, закладами, організаціями незалежно від форм власності з питань діяльності комісії,  готує проекти рішень міської ради та комісії.

 

Секретар міської ради                                                              Р.П.Бондаревський