Сіверська міська рада

Меню

Меню

Правила внутрішнього трудового розпорядку Сіверської міської ради та її виконавчого комітету

 1. Загальні положення
 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (надалі – Правила) розроблені у відповідності до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів України, які регулюють трудові відносини.
 2. Правила визначають посадові та функціональні обов’язки працівників, режим роботи, принципи регулювання трудових відносин та встановлюються з метою удосконалення організації праці, укріплення трудової і виконавчої дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, підвищення ефективності і якості роботи, встановлення відповідальності за порушення трудової дисципліни.

1.3. Правила розповсюджуються на всіх працівників апарату міської ради та її виконавчого комітету.

 1. Керівництвом міської ради (надалі – Адміністрація) створюються необхідні організаційні і економічні умови для нормальної високопродуктивної праці, призначені для запобігання виникненню індивідуальних і колективних трудових спорів, а у випадку їх виникнення – забезпеченню вирішення таких суперечок.
 2. Адміністрацією з метою стимулювання працівників використовуються методи переконання, заохочення за сумлінну працю.
 1. Порядок прийому і звільнення працівників
 1. Працівники мають право на труд і реалізують його шляхом укладення трудового договору в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України.
 2. Прийом на роботу і призначення на посади в апарат виконкому міської ради (окрім виборних та затверджених посад) здійснює міський голова на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
 3. Призначення посадових осіб місцевого самоврядування апарату виконкому міської ради регулюється законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу»,  «Про місцеве  самоврядування в Україні», Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 УІ та іншими нормативно-правовими актами України.

2.3.1. Порядок прийняття (призначення) на посаду в органи місцевого самоврядування:

 • на посаду міського голови – шляхом обрання територіальною громадою;
 • на посаду секретаря міської ради – обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів;
 • на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та посаду керуючого справами виконкому міської ради – шляхом затвердження відповідною радою за пропозицією міського голови;
 • на посаду начальника, спеціаліста відділу – шляхом призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

2.4. Прийом на роботу службовців та робітників апарату виконкому міської ради регулюється Кодексом законів про працю України, Законом України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 №2297 VI та іншими нормативно-правовими актами України:

            2.4.1.В разі прийому на службу в органи місцевого самоврядування на конкурсній основі, кандидат на посаду зобов’язаний надати до конкурсної комісії виконкому міської ради   наступні документи:

 • заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника  із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;
 • заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копії документів про освіту з відповідними додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • витяг з єдиного державного реєстру декларацій щодо подання декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
 • копію трудової книжки;                                                                                                       
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних або військовослужбовців);                                                                                                               

– свідоцтво про обов’язкове соціальне страхування;

 • документ, що засвідчує володіння державною мовою.

Якщо кандидат на зайняття вакантної посади пройшов конкурсний відбір, набрав необхідну кількість балів, кадрова служба виконкому міської ради, за його згодою, проводить перевірку згідно Закону України «Про очищення влади».

    Згода кандидатом подається після одержання повідомлення про результати конкурсу.

              2.4.2. При прийомі  на роботу працівників Адміністрація зобов’язана:

 • зажадати від працівника письмову згоду на обробку його персональних даних згідно статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» та повідомити його письмово про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних;

         – ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, роз’яснити його права та обов’язки;

 • ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором міської ради, правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування (для посадових осіб);
 • проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та іншими правилами з охорони праці

.

            2.4.3. Припинення трудового договору може мати місце тільки за підставами, передбаченими законодавством. Припинення трудового договору також оформлюється розпорядженням міського голови. Для секретаря ради, заступника міського голови, керуючого справами виконкому міської ради – рішенням міської ради.

            2.5.В день звільнення Адміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і здійснити з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку повинні провадитися у точній відповідності з формулюванням діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 1. Основні права і обов’язки працівників

3.1. Працівник має право:

 • користуватися правами та свободами, що гарантовані громадянам Конституцією і законами України;
 • на безпечні і необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;
 • на оплату праці в залежності від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєний, якості, досвіду і стажу роботи;
 • своєчасно отримувати заробітну плату;
 • на просування по службі відповідно професійній освіті, результатам роботи і атестації;
 • оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, в тому числі застосовані до  нього дисциплінарні стягнення;
 • вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр стосовно нього;
 • звертатися до Адміністрації з пропозиціями щодо удосконалення організації праці;
 • на вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у встановленому законом порядку;
 • на відпочинок;
 • на правовий та соціальний захист;
 • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку Адміністрації, співробітників і громадян;
 • на інші права, встановлені трудовим законодавством.

3.2. Працівник зобов’язаний:

 • дотримуватися Конституції України та законів України , інших нормативно-правових актів;
 • своєчасно, до початку робочого часу, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання службових обов’язків;
 • почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;

          –  бути на робочому місці впродовж всього робочого часу, за винятком перерв на відпочинок та харчування, відрядження;

 • сумлінно ставитися до виконання своїх трудових обов’язків;
 • виконувати обов’язки, визначені посадовими інструкціями;
 • зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно діючому законодавству не підлягає розголошенню;
 • постійно удосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійну кваліфікацію;

– своєчасно і точно виконувати розпорядження міського голови та вказівки Адміністрації, які не суперечать діючому законодавству;

виконувати обов’язки, покладені на нього колективним договором;

 • додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, протипожежну безпеку, техніку безпеки, гігієну праці;
 • утримувати своє робоче місце, обладнання і технічні засоби в чистоті і справному стані, дотримуватися чистоти в установі;
 • дбайливо ставитися до майна міської ради, дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей;
 • не допускати дій або бездіяльності, які можуть нашкодити інтересам міської ради і держави в цілому;
 • дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками та відвідувачами міської ради;

     –   дотримуватися інших обов’язків, встановлених трудовим законодавством.

 1. Основні обов’язки Адміністрації

Адміністрація зобов’язана:

 • ознайомити працівника з його посадовими обов’язками, правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами колективного договору;

– Правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

 • визначити працівнику робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами і технічним обладнанням;
 • ознайомити працівника з вимогами нормативних актів з охорони праці, техніки безпеки, санітарії та протипожежної безпеки, здійснювати контроль за їх дотриманням;
 • правильно організувати працю робітника;
 • забезпечити здорові і небезпечні умови праці, постійно їх покращувати;
 • забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни, застосовуючи заходи впливу до порушників трудової дисципліни;
 • забезпечувати правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці;
 • видавати заробітну плату в розмірах і в строки, встановлені законодавством та колективним договором;
 • удосконалювати організацію оплати праці, забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці та у загальних підсумках праці трудового колективу;
 • забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників і рівня їх економічних, правових знань, створювати умови суміщення роботи з навчанням;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені діючим законодавством.
 1. Робочий час і його використання.

Час відпочинку.

5.1. Адміністрацією встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя) і тривалість робочого часу – 40 годин на тиждень.

5.2. Адміністрацією встановлюється такий режим роботи, що зобов’язуються дотримуватися всі працівники:

Понеділок – четвер

початок роботи                                                   – 8.00 

– закінчення роботи                                              – 17.00 

–  перерва для   харчування та відпочинку         з 12.00 до 12.45

П’ятниця

– початок роботи                                                    – 8.00

– закінчення роботи                                               – 15.45

– перерва для харчування та відпочинку             з 12.00 до 12.45

Провідному спеціалісту з питань державної реєстрації актів цивільного стану, у разі проведення урочистих церемоній шлюбу у вихідний день (субота), надавати інший вихідний день відпочинку (ст.107 КЗпП).

Для працівників відділу надання адміністративних послуг виконкому міської ради – згідно Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг.

Для кочегарів і сторожів встановлюється режим роботи по графіку змінності:

кочегари: I зміна – з 8.00 до 20.00 (12 год. ); II зміна – з 20.00 до 8.00 год (12 год.)

Охоронці: з понеділка по п’ятницю з 17.00 до 06.00

  з 15.45   п’ятниці  до  08.00  суботи

  з 08.00   суботи     до  08.00 неділі

  з 08.00   неділі      до   06.00 понеділка

Прибиральник службових приміщень:

понеділок-четвер  – з 06.00 до 15.00

п’ятниця                 – з 06.00 до 13.45

перерва                   – з 12.00 до 12.45

5.3. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи зменшується на одну годину.

        5.4. Адміністрація може організовувати оперативне чергування відповідальних працівників в Сіверської міській раді, її виконавчому комітеті, за згодою працівників та узгодженням дати та часу чергування з ними, відповідно до затвердженого графіку оперативних чергувань на місяць. За згодою сторін, працівникам за оперативне чергування Адміністрація надає  компенсацію у вигляді іншого дня відпочинку відповідно до особистої заяви працівника.

5.5. Особливості режиму роботи водія:

– Адміністрацією за потреби може встановлюватися ненормований робочий день, тобто понад нормальну тривалість робочого часу.

Ця робота не вважається надурочною. За перепрацьований час у якості компенсації надається щорічна додаткова оплачувана відпустка, відповідно до Наказу Міністерства праці України від 10.10.1997 № 7 «Про затвердження рекомендацій щодо Порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці» (зі змінами та доповненнями);

– залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні допускається у виняткових випадках (відповідно до статті 71 КЗпП України) за погодженням з представником трудового колективу та при встановленні підсумкового обліку робочого часу включається до розрахунку норми робочого часу облікового періоду;

– залучення водія до надурочних робіт здійснюється згідно статей 62-64 КЗпП України та не повинно перевищувати 4 годин протягом двох днів підряд або 120 годин на рік.

5.6. Працівники Сіверської міської ради та її виконавчого комітету мають право:

– на  щорічні (основні та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати (згідно статей 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82 КЗпП України);

– на заміну частини основної щорічної відпустки грошовою компенсацією за бажанням працівника та його особистої заяви за умови надання відпустки 24 календарних днів (згідно статті 83 КЗпП України);

– на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням (згідно статей 13, 14, 15 Закону України «Про відпустки»);

– на соціальні відпустки (згідно статей 17, 18, 181, 19, 191 Закону України «Про відпустки»);

– на творчу відпустку (стаття 77 КЗпП України, стаття 16 Закону України «Про відпустки»);

– на відпустку для підготовки та участі в змаганнях (стаття 771 КЗпП України);

– на додаткову відпустку окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності (стаття 772 КЗпП України);

– на відпустку без збереження заробітної плати (стаття 84 КЗпП України, статті 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

– додаткову відпустку за ненормований робочий день:                                                 

водій – 3 кал. дня;

завгосп –  3 кал.дня

5.7. Порядок та  умови надання, тривалість щорічних (основної та додаткової), додаткових відпусток, відпустки без збереження заробітної плати  визначається  Кодексом законів про працю України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про відпустки», іншими нормативно-правовими актами, які регулюють дані питання.

  5.8.Тривалість щорічної основної відпустки для працівників визначається Кодексом Законів про працю України, Законами України «Про відпустки», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  і складає для посадових осіб органу місцевого самоврядування – 30 календарних днівднів, для працівників – 24 календарних днів із виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення. При цьому святкові і неробочі дні (стаття 73 КЗпП України) при визначенні тривалості відпусток не враховуються.

  5.9. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

– жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину – інваліда;

– одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

– дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

– ветеранам праці та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

–  інших випадках передбачених законом.

5.10. Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які мають стаж служби в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю від 5 до 15 календарних днів.

5.11. Соціальні відпустки:

1) Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 17 Закону України «Про відпустки») 3.9. Тривалість щорічної основної відпустки для працівників визначається Кодексом Законів про працю України, Законами України «Про відпустки», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  і складає для посадових осіб органу місцевого самоврядування – 30 календарних                                     днів, для працівників – 24 календарних дні з виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення. При цьому святкові і неробочі дні (стаття 73 КЗпП України) при визначенні тривалості відпусток не враховуються.

5.12. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

– жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;

– інвалідам;

– жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину – інваліда;

– одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

– дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

– ветеранам праці та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

–  інших випадках передбачених законом.

5.13. Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які мають стаж служби в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю від 5 до 15 календарних днів.

5.14.Соціальні відпустки:

1) Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 17 Закону України «Про відпустки») надається жінкам на підставі медичного висновку  тривалістю: до пологів – 70 календарних днів; після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів;

2) Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 Закону України «Про відпустки»). Також, може надаватися одному з батьків дитини відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. За бажанням матері, батька дитини або вищезазначених осіб у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

3) Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (стаття 181 Закону України «Про відпустки»), надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

4) Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 Закону України «Про відпустки») надається:

– одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

5) Відпустка при народженні дитини (стаття 191 Закону України «Про відпустки»)

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

– чоловіку, дружина якого народила дитину;

– батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

– бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається лише одній з вищезазначених осіб.

Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати власнику або уповноваженому ним органу копії документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

5.15. Відпустка без збереження заробітної плати (статті 25, 26 Закону України «Про відпустки») надається працівникові в обов’язковому порядку:

– матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

– чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, – тривалістю до 14 календарних днів;

– матері або бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одному із прийомних батьків чи батьків-вихователів, одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, – не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги – до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;

– матері або бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одному із прийомних батьків чи батьків-вихователів, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;

– учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

– особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

– пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

– особам з інвалідністю I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

– особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів;

– працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

– працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, – тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

– працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку;

– працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

– працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, – тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

– сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

– ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

– працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, – тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;

– працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, – тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;

– працівникам на період проведення у відповідному населеному пункті антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

– працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

– за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та Адміністрацією, але не  більше 15 календарних днів на рік (частина перша статті 26 Закону України «Про відпустки»).

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».

5.16. Черговість надання відпусток працівникам Сіверської міської ради, її виконавчого комітету, визначається графіком, який щорічно складається Адміністрацією до 31 грудня, затверджується міським головою та погоджується з представником трудового колективу, в термін до 15 січня.

Затверджений Графік доводиться до відома всіх працівників під особистий розпис.

5.17. Для працівників Сіверської міської ради, її виконавчого комітету, існують єдині умови і порядок надання щорічних відпусток, перенесення, відкликання з відпусток відповідно до статей 79, 80, 81, 82 КЗпП України та статей 10, 11, 12 Закону України «Про відпустки».

На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.

 1. Заохочення за успіхи в праці

6.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків, значні трудові досягнення в праці до працівників застосовуються такі види заохочень:

– оголошення Подяки;

 • нагородження Почесною грамотою;
 • видача премії;
 • нагородження цінним подарунком.

До посадових осіб застосовуються додаткові заходи заохочення:

– дострокове присвоєння чергового рангу  у межах відповідної категорії посад ( за виконання особливо відповідальних завдань, за сумлінну працю при виході на пенсію).

6.2. Заохочення оформлюються розпорядженням міського голови.

Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

6.3. Працівникам,   які  успішно   і   сумлінно   виконують  свої службові
 обов’язки, надається перевага при просуванні  по службі.

       6.4. За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені у вищі органи до нагородження державними нагородами, орденами, медалями, присвоєння почесних звань.

 1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

   7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути            застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

7.2. До посадових осіб місцевого самоврядування, крім дисциплінарних
 стягнень, передбачених діючим законодавством про працю України, можуть
 застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 • попередження про неповну службову відповідність;
 • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

Відмова порушника трудової дисципліни дати письмові пояснення не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.

При обранні виду стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого
 проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і по
 передня робота працівника.

Стягнення оголошується в розпорядженні голови міської ради і повідомляється працівникові під розписку.

Дисциплінарне стягненні може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, які носять разовий характер (премія до ювілейної дати, професійних свят тощо) до працівника не застосовуються .

7.4. Посадова особа місцевого самоврядування за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування може бути притягнута до
 цивільної, адміністративної або карної відповідальності.

7.5. Незалежно від дисциплінарного стягнення, на умовах визначених колективним договором, або Положенням про преміювання, до працівників можуть застосовуватись такі заходи впливу, як:

 • повне або часткове позбавлення премії;
 • зменшення або відміна доплат, винагород і інших заохочувальних виплат.

Правила внутрішнього трудового розпорядку Сіверської міської ради та її виконавчого комітету розроблено загальним відділом Сіверської міської ради

Начальник загального відділу                                  Ірина ЗАМУЛА

Керуючий справами виконкому                               Ганна БОНДАРЕВСЬКА