Додаток

                                           

до рішення Сіверської міської ради

                       

17. 11 2020  №8/1-

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Сіверської міської ради

1.Загальні положення

Постійна комісія ради (далі — постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

Постійна комісія підзвітна Сіверській міській раді та відповідальна перед нею.

У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, міського голови або секретаря ради.

Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Сіверської міської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

2.Голова постійної комісії

Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

Скликає і веде засідання комісії.

Дає доручення членам комісії.

Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформації з питань роботи комісії.

Забезпечує гласність в роботі комісії.

У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3.Завдання та організація діяльності постійної комісії

Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії за дорученням ради, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального склад) комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.

Рекомендації постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.

4.Напрямки діяльності постійних комісій

4.1Постійна комісія з питань соціально – правової та  депутатської діяльності за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Сіверської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Сіверської міської ради;

проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;

питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;

питання, пов’язані з приведенням актів нормативного характеру, виданих радою ( у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням міським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пово­дження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

4.2. Постійна комісія з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету і фінансів за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Сіверської міської об’єднаної територіальної І громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Сіверської міської ради;

проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних проектів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, між­народних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

питання місцевого бюджету;

звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

питання щодо:

• контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;

• підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;

• надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

4.4 Постійна комісія з питань  житлово-комунального господарства,  землекористування та екології,  за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Сіверської міської ради;

проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

звіти про виконання програм і міського бюджету, а також звіти про хід та результати відчуження комунального майна;

питання Сіверської міської об’єднаної територіальної громади щодо:

удосконалення структури управління житлово-комунальним та енергетичним господарством об’єднаної територіальної громади;

підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації;

розгляду проектів міських програм в сфері благоустрою населених пунктів та решти території об’єднаної територіальної громади;

створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

щодо стану та ефективного використання комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, які не підлягають приватизації;

сприяння виконавчим органам Сіверської міської ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади;

вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Сіверської міської ради;

проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

проекти місцевих програм охорони довкілля;

питання Сіверської міської об’єднаної територіальної громади щодо:

координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

ставок орендної плати за користування землею та об’єктами природоохоронного та водного фонду (спільно з Постійною комісією з питань економічної політики, бюджету та фінансів);

розвитку будівництва;

планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів об’єднаної територіальної громади;

розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;

вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

 

 

Міський голова                                                                     А.О. Черняєв