Сіверська міська громада
Бахмутський район, Донецька область

Конкурсний відбір проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватись безповоротна фінансова підтримка

Донецька обласна державна адміністрація оголошує конкурсний відбір проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватись безповоротна фінансова підтримка на реалізацію проектів

Проекти

мають відповідати  пріоритетним напрямам

 соціально-економічного розвитку регіону:

– надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;

– надання медичних послуг населенню;

– машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих   виробів;

– виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);

– вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);

– виробництво будівельних матеріалів;

– виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

– впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;

– освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

– модернізація, оновлення та придбання основних фондів.

           Заявки на участь у конкурсному відборі та відповідні документи у паперовій формі подаються особисто суб’єктом підприємництва до 13-00 години 25 квітня 2018 року департаменту економіки облдержадміністрації за адресою: м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 6,  каб. 412.

Конкурсний відбір буде проведено 15 травня 2018 року.

            Додаткову інформацію можна отримати в відділі економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому міської ради.

 

 

УМОВИ

Умови проведення конкурсного відбору проектів, на реалізацію яких  суб’єктам малого підприємництва буде надаватись фінансова підтримка

1. Фінансова підтримка на реалізацію проектів  надається на конкурсних засадах суб’єктам малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.

2. Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого підприємництва, які:

1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

2) розробили або реалізують проекти, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку області та умовами яких передбачаються:

- надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;

- надання медичних послуг населенню;

- машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;

- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);

- вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);

- виробництво будівельних матеріалів;

- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

- впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;

- освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

- модернізація, оновлення та придбання основних фондів.

3. Право на одержання фінансової підтримки не мають суб’єкти малого підприємництва, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, в тому числі часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

4. Фінансова підтримка надається переможцям конкурсного відбору (далі – отримувачі) на безоплатній та безповоротній основі.

 

5. Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки є:

1) співфінансування суб’єктом малого підприємництва  витрат на реалізацію проекту у розмірі:

30 % від загальної вартості проекту – на території міст обласного значення;

20 % від загальної вартості проекту – на території міст районного значення;

10 % від загальної вартості проекту – на території сіл та селищ;

0% – у разі реалізації проекту:

суб’єктами малого підприємництва - фізичними особами – підприємцями, які мають статус учасника антитерористичної операції,

суб’єктами малого підприємництва - фізичними особами – підприємцями, які мають статус внутрішньо переміщеної особи,

суб’єктами малого підприємництва, які розпочали підприємницьку діяльність не раніше 2017 року.

2) передбачення умовами проекту створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу.

 

6. Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів  не може перевищувати 500 тис. гривень (з них 70% загальної суми фінансової підтримки – кошти обласного бюджету, 30 % – кошти відповідного місцевого бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності /реалізації проекту).

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів

 

Прошу допустити _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або ПІБ  фізичної особи - підприємця)

до участі у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проекту

___________________________________________________________________________________________________________

                                                 (назва проекту)

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, ПІБ) _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження виробничих потужностей:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________ факс______________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________________________________

Вид діяльності (основний): _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичної особи - підприємця):

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи:

____________________________________________________________________________________________________________

 

Банківські реквізити ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів, ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

 

Керівник  ________________      _______________________________

                     (підпис)                             (ініціали та прізвище)

 

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).