Сіверська міська рада

Меню

Меню

Податкова служба Донеччини інформує

До уваги неприбуткових організацій!

Де на офіціальному вебпорталі ДПС можна ознайомитись з Реєстром неприбуткових установ та організацій ?

З Реєстром неприбуткових установ та організацій можна ознайомитись у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https:// cabinet.tax.gov.ua).

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств,установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру визначений постановою КМУ від 13 липня 2016 року №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» зі змінами та доповненнями.

Які зміни внесено до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій з 01.01.2021року?

З 01.01.2021року до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, затвердженого ПКМУ від 13.07.2016 року №440, внесено зміни, які затверджено ПКМУ від 16 грудня 2020року №1270, а саме:

Постановою №1270, зокрема, внесено зміни до пункту 121 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств,установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року №440 зі змінами (далі – Порядок) визначено форми витягу з Реєстру (додаток 4 до Порядку) та повідомлення про відсутність відомостей про платника у Реєстрі (додаток 5 до Порядку).

Відповідно до пункту 121 Порядку неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.

Запит про отримання витягу з Реєстру подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації за формою згідно з додатком 3 до Порядку. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів ,що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру за формою згідно з Додатком 4 до Порядку, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені у пункті 11 Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі за формою згідно з Додатком 5 до Порядку.

Витяг з Реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі особисто вручається платнику (його представнику) або надсилається поштою  за податковою адресою.

Чи передбачено у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відображення всіх сум доходів та витрат, визначених за правилами бухгалтерського обліку?

Дані, наведені у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі Звіт), грунтуються на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, тому всі суми доходів та витрат сформовані за правилами бухгалтерського обліку мають бути відображені у Звіті. Тобто, суми доходів та витрат, які не відображені у рядках 1.1-1.10 та 2.1-2.5 Звіту, відображаються у рядках 1.11 “інші доходи” та 2.6 “інші видатки (витрати)” Звіту.

Як здійснюється виправлення помилок у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації .

При самостійному виправлення помилок, допущений у частині І Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі-Звіт), в уточнюючому Звіті та у додатку ВП до Звіту (далі – додаток ВП), який подається у складі Звіту (звітного або звітного нового) зазначаються правильні показники з урахуванням уточнень без заповнення частини “Виправлення помилок” Звіту та таблиці 2 “Результати виправлення помилок” додатка ВП оскільки у частині І Звіту відображаються доходи та видатки (витрати) неприбуткової організації, які не призводять до визначення податкового зобов’язання.

Якщо здійснюється виправлення помилок, допущених при заповненні  частини ІІ Звіту, то у частині ІІ уточнюючого Звіту зазначаються правильні показники з урахуванням уточнень, а у рядках 07-10 частини “Виправлення помилок” Звіту – суми уточнень податкових зобов’язань та суми нарахованого штрафу і пені, які розраховуються шляхом порівняння показників уточнюючого Звіту та Звіту, який уточнюється. Зокрема, у рядку 07 зазначається збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду.

У разі виправлення помилок шляхом подання уточнюючого Звіту додаток ВП не заповнюється.

Якщо виправлення помилок, допущених при заповненні частини ІІ Звіту, здійснюється у звітному (звітному новому) Звіті за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП відображаються правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Звіту, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, сума пені та штрафу (рядки 07-09 таблиці 2 “Результати виправлення помилок” додатка ВП). Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пені та штрафу з додатка ВП переноситься до частини “Виправлення помилок” (рядки-07-09) Звіту.

Водночас у разі необхідності уточнення показників, які відображаються у частині І Звіту, неприбутковою організацією може бути поданий Звіт з позначкою “звітний новий”, навіть якщо це не призводить до визначення податкових зобов’язань.

Які наслідки порушення неприбутковою організацією вимог (використання доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання тощо) відповідно до п.133.4 ст.133 ПКУ?

У разі недоотримання неприбутковою організацією вимог, визначених у п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а для релігійних організацій – вимог, визначених абзацом другим п.п.133.4.1 і п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у поряду, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) періоду така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток.

Встановлення контролюючим органом відповідно до норм ПКУ факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших ніж передбачених п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 ПКУ, є підставою для виключення такої організації з Реєстру і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

До уваги юридичних осіб – плата за землю!

Бахмутські податківці нагадують, що відповідно до ст.269 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (далі Кодекс) платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі. Об’єктами оподаткування земельним податком є: земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності. Базою оподаткування є: нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом Кодексу.

Нагадуємо, що рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування, ОТГ до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Статтею 282 Кодексу визначено пільги щодо сплати податку для юридичних осіб. Норми ст. 283 Кодексу визначено земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Податковим періодом для плати за землю є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю-юридичні особи самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 Кодексу.

Шановні платники, нагадуємо, що декларації необхідно надати до 20 лютого, сплату здійснювати щомісячно до 30 числа. Плата за землю стовідсотково надходить до бюджетів органів місцевого самоврядування, тому сплачуючи ці податки ви наповнюєте бюджети місцевих громад.

У разі виникнення питань можна звертатися за телефоном (0627)-44-60-07.

 

Поділитися новиною

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on telegram
Telegram

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *